Многоканални продажби на един PRIM разстояние

За много хора последните две години са урок. За хората с бизнеси този урок се оказа много труден и повечето напълно затвориха или замразиха функциите си. Други пък панически започнаха да търсят варианти да оцеляват и започнаха да продават дистанционно. За ресторантите приготвянето на храна за вкъщи се оказа спасителна сламка, а повече стоки от всякакъв тип циркулират свободно чрез куриерските фирми. Пазарът рязко зае формата, за която се плавно се подготвяше в последните години с бума на онлайн пазаруването. На всички стана повече от ясно, че продажби не се правят само зад "тезгяха", особено в моменти като тези, и за да има повече от всичко (приходи, клиенти, печалба), ще са нужни повече начини за осъществяване на продажби.

Време е вашият бизнес да последва естествената еволюция в продажбите.

Да бъдете актуални с нова стратегия, породена от глобализацията и онлайн пазаруването, вече не е избор, а необходимост. Prim.bg ще бъде ваш партньор в преминаването към многоканални продажби, без да са ви необходими месеци за проучване и интеграции. Продажбите ви чрез външни търговци (Аmazon, eBay, eMAG), от собствен сайт или множество сайтове (базирани на Cloudcart, Magento, Opencart, WooCommerce, Seliton), както и през традиционните канали (физически магазин, кол център) са само на един Prim разстояние.

Потребителите все повече свикват с комфортното изживяване при пазаруване, докато използват множество канали, устройства и платформи. Клиентът не се интересува дали е направил поръчката си през смартфона, докато вечеря, или на служебния лаптоп. Той иска вашия продукт веднага или най-късно утре, доставен до вратата му.

В резултат на това стратегията за продажбата само чрез един канал, било то чрез каталожна търговия, кол центрове, но основно във физически магазин, вече трудно привлича все по-взискателните клиенти. Вие трябва да бъдете там, където е клиентът ви - от лаптопа в офиса, в приложенията в смартфона му, в социалните мрежи. Приемете формата на желанията му, бъдете близо, за да му продадете това, от което има нужда.

Ако вече сте наясно с тези тенденции и сте решили да действате и да добавяте нови канали, но все пак ви е трудно да си представите как се управляват те… Как между тях ще има постоянна връзка, единна информация, как ще се следят складовите наличности, как ще разберете въобще какви са приходите от конкретен канал и т.н.?

На всички тези въпроси има ясен отговор - с Prim.bg.

Решението е внедряване на висок клас ERP система, която не е изолиран софтуер, а напротив- пряко интегрирана с всички канали на продажби. Това ви дава свобода да добавяте канали и да ги управлявате, независимо на какво ниво е вашият бизнес. Prim.bg има автоматизирана връзка с множество наложени български и международни канали за продажба, платежни системи и спедитори. Разширете бизнеса си с облачен софтуер от висок клас, който притежава правилните инструменти за развитието на многоканални продажби.

Кои са най-важните инструменти за успешни многоканални продажби?

Важен Prim инструмент #1: Единен интерфейс за всички продажби

Основният инструмент за управление, с който разполага ERP софтуера, е единният интерфейс за многоканални продажби. Той позволява създаване на еднаква среда за обслужване на един клиент, независимо от канала на продажба. Това премахва трудностите при организирането на единна ценова политика и гарантира едно и също преживяване на клиента, без значение къде и как пазарува.

Единният интерфейс с цялата актуална информация е ключов за връзката между отделните канали на обслужване. Той гарантира, че клиентът ще получи една и съща цена, отстъпки, варианти за доставка, начини на връщане на стоката, независимо от това от къде ще започне и къде ще приключи комуникацията си с компанията.

Да, управлението на ценовите политики може да бъде доста тежка задача, но с Prim.bg можете да унифицирате ценовите политики, листите и промоциите си. А ако все пак решите те да се различават, например да продавате по-евтино с 15% само през уеб сайта си, също може го организирате и следите чрез софтуера ни. Интерфейсът на продажбите и настройките по него позволяват завидна свобода във възможните сценарии, така че колкото и различни случаи да имате, те да бъдат покрити и менажирани в системата.

Важен Prim инструмент #2: Логистика без граници

Многоканалните продажби няма как да се случат без добра логистика. Тя определено става все по-сложна след като една стока може да бъде продадена на различни места и трябва да се прецени от къде е най-изгодно да се транспортира. Ако има пък и няколко физически склада, трябва да се прецизират оптималните наличности на всеки един от тях. Складовият модул на Prim.bg дава възможности за създаване и управление за всякаква геометрия с множество складове и под-складове с площадки, магазини и ПОС-ове.

С интелигентния модул за складови наличности и операции във всеки един момент ще знаете къде и колко от даден артикул, материал или продукт имате. Интерфейсът позволява на потребителя да решава откъде да се изпълнят заявките, автоматично генерира документи за доставки, следи наличности и алармира при минимални количества и др.

Отделно, Prim.bg поддръжка и интеграции с основните спедитори в страната – Speedy, Rapido, Еконт. Това пести време и пари като автоматизира работата по доставките, а проследяването на стоката и цялостната логистистична дейност значително се улесняват.

Важен Prim инструмент #3: Автоматично добавяне на допълнителни канали чрез интеграции

Третият важен инструмент, който е от голяма полза на клиентите на Prim.bg, е автоматичното добавяне на повече възможности за продажби чрез интеграции. Няма значение кой от традиционните канали използвате и кой нов канал добавяте. Ако продавате в уеб сайта си, например, можете веднага да започнете продажби към външни търговци като Amazon, eBay и eMAG. Ако имате физически магазин може да добавите нов канал чрез собствен сайт или други сайтове (базирани на Cloudcart, Magento, Opencart, WooCommerce, Seliton или специфично изработен) в рамките на часове с Prim.bg. Интеграцията става бързо, интуитивно и напълно интегрирано във вашия софтуер.

Позволете на екипа си да бъде добре организиран и концентрирайте вниманието му в един удобен интерфейс за всички продажби, независимо от кой канал са направени. С инструментите на Prim.bg ще обработвате всяка сделка - от статус "възможна" до статус “приключена” на едно място, без безкрайно кликане и отваряне на десетки табове. Дайте развитие на бизнеса си чрез няколко канала, за да не бъдат следващите уроци толкова трудни за научаване.

Multi-channel sales at a SalesRay distance

For a lot of people, the last couple of months have been a lesson. For people who run their own businesses, it has been a very difficult lesson. Many have closed down completely or suspended their business. Others began a panicked search for options to survive and began selling online. Restaurants were able to start offering take-away food as a life belt, and most goods of all types were being circulated freely through courier companies. With the boom of online shopping, the market suddenly took on the form it had already been transitioning to over recent years. Everyone already knew full well that sales are not just made over the counter, especially at times like these. In fact, in order to have more of everything (revenue, customers, profit), you need to have more ways of making sales.

It's time for your business to follow the 'natural' evolution of sales.

Being up-to-date with new globalization-driven strategies and online shopping is no longer a choice, but a necessity. SalesRay will be your partner in the transition to multichannel sales, without needing months for research and integrations. Your sales through external merchants (Amazon, eBay, eMAG), from your own website or multiple websites (based on Cloudcart, Magento, Opencart, WooCommerce, Seliton), as well as those done through traditional channels (physical store, call center) are just a SalesRay distance away.

Consumers are becoming increasingly accustomed to a comfortable shopping experience while using multiple channels, devices, and platforms. The customer doesn't really care if they have placed their order through a Smartphone during dinner, or on their work laptop. They want your product immediately or at the latest tomorrow, delivered to their door.

As a result, a single-channel sales strategy, whether catalogue trading, call centres, or in a physical store, is already a difficult way of attracting increasingly demanding customers. You need to be where your client is - at the laptop in the office, in the apps on his Smartphone, or on social networks. You need to fulfil their wishes, be close to them to sell them what they need.

If you are already aware of these trends and have decided to act and add new channels, but still find it difficult to imagine how they are managed, how will you create a permanent connection and unified information between them, how will stock be monitored, how will you even know what the revenue is from a particular channel, etc.?

There is a clear answer to all these questions - with SalesRay.

The solution is the implementation of a high-end ERP system, which is not an isolated software, but one directly integrated with all sales channels. This gives you the freedom to add channels and manage them, regardless of the level of your business. SalesRay has an automated connection with a large number of established international sales channels, payment systems and shipping companies. Expand your business with a high-end cloud software that has the right tools to develop multi-channel sales.

What are the most important tools for successful multichannel sales?

Functionality #1: Unified interface for all sales

The main management tool available in our ERP software is the single interface for multi-channel sales. It allows the creation of a uniform customer service environment regardless of the sales channel. This eliminates the difficulties in organizing a single pricing policy and ensures the same, excellent customer experience, no matter where and how they shop.

A single interface containing all the relevant information is key to the connection between different service channels. It guarantees that all customer types will receive the same price, discounts, delivery options, return methods, regardless of where the communication with the company starts and ends.

Yes, price policy management can be quite a difficult task, but with SalesRay you can unify your price policies, lists and promotions. If you decide you want to differentiate them, for example to sell with a 15% discount only through your website, you can use our software to organize and monitor this. The sales interface and its settings allow for a high level of freedom in all possible scenarios. However many different cases you may have, they are all covered and managed in the system.

Functionality #2: Logistics without borders

Multi-channel sales can't happen without good logistics. It definitely becomes more complicated when one item can be sold in different places and you need to work out the most profitable site to transport it from. If there are several physical warehouses, the optimum availability of each of them must be specified. SalesRay's warehouse module provides ways of creating and managing any geometry with multiple warehouses and sub-stores with sites, shops and POS.

With the intelligent Stock and Operations module, you will know at any moment where and how much of an item, material or product you have. The interface allows the user to decide where to fulfil orders, automatically generates delivery documents, monitors stocks and sends out alerts at minimum quantities, etc.

In addition, SalesRay also supports integrations with shipping companies. This saves time and money by automating delivery work, while tracking of goods and overall logistics activity is greatly facilitated.

Functionality #3: Automatically add additional channels through integrations

The third important tool that is of great benefit to SalesRay customers is the automatic addition of more sales opportunities through integrations. It doesn't matter which of the traditional channels you use and which new channels you add. If you’re selling on your website, for example, you can immediately start selling to external retailers such as Amazon, eBay and eMAG. If you have a physical store, you can add a new channel through your own website (based on Cloudcart, Magento, Opencart, WooCommerce, Seliton or custom-made) within hours with SalesRay. Integration becomes fast, intuitive and fully functional into your software.

Let your team focus their attention on a well-organised and convenient interface for all sales - no matter the sales channel they are on. With the tools provided by SalesRay you can process every transaction - going from "possible" to "completed" status - in a single place, without endless clicking and opening dozens of tabs. Let your business develop through several channels so that the next lessons are easier to learn.

Внедрете Prim.bg през Април с извънредна отстъпка

Covid-19 променя бизнеса, а ние имаме специално предложение за да се адаптирате бързо към правилата на пазара. Всички нови клиенти на Prim.bg през месец Април ще получат отстъпка от 50% на услугата “Първоначални настройки и внедряване”.

Безспорен факт е, че онлайн бизнесите са единствените, които продължават работа и дори бележат растеж в тази сложна ситуация. Всеки ден нови и нови бизнеси трансформират дейността си, засилват присъствието си на електронния пазар или тепърва се включват в него.

Ние имаме решение как да превърнете трудностите, причинени от кризата, във възможности. С множеството интеграции на Prim.bg може да използвате момента да добавите нов канал за продажби (Amazon, еBay, eMAG, Opencart, WooCommerce, Cloudcart, Magento ) и да започнете веднага работа със спедитори (Econt, Speedy, RAPIDO). Променете правилата във ваша полза с внедряване на Prim.bg и то на специална цена.

Защото нашите клиенти продължават да работят и в този момент.

Защото могат.

BI Analyses in SalesRay

With the development of our SalesRay ERP we also created many operational and analytical reports. There came a moment, however, when we had to admit that the standard rules for making enquiries have their limits. We decided that in order to offer a complete set of tools to our customers, it would be a good idea to integrate it with a BI tool.

What is BI?

Business Intelligence (BI) systems are a combination of services and technologies that enable the transfer of data from different sources, the processing of this data and the creation of diverse references and analyses. It is a system of analysis with the right data that can help businesses make quick and adequate decisions. BI systems are an amazingly useful addition to ERP systems and are their natural continuation.

Thanks to its versatile applicability, business analysis systems enjoy universal recognition and popularity. Their most active users are managers and those engaged in strategic business development.

Why did we choose Qlik Sense?

Choosing the right analytics tool is a key stage in the development of any successful project, so we trusted Qlik, one of the major players on the market, with their Qlik Sense. Qlik follows the main trends in the development of the business intelligence sphere, often even defining them. This was the main reason for our choice of BI integration partner - we wanted our customers to have access to a reliable and world-leading BI solution.

What are the capabilities of Qlik Sense? 

Qlik Sense allows combining data from different sources, their processing and integration. Thus, the visualization of information serves the user to make decisions on the basis of real analyses and references. Multiple dashboards show details of the most important company indicators (KPIs), as well as complex analyses of sales and financial information. All this happens with correctly submitted information directly from our ERP system SalesRay, without any additional input, comparison and search.

Using BI services in the cloud is completely safe because Qlik Sense has security and data protection certificates. Mobility is guaranteed by the ability to use the solution in its standard functionality on different types of mobile devices. The analyses can be viewed through a web client or through special free applications with additional functionalities.

All Qlik products, including Sense, have one main advantage over competitors in the BI market. This is the associative filtering of data that allows users to analyze information without restrictions and predetermined steps. Everyone can select the data they want and reach conclusions, guided only by their intuition and ideas. This gives tremendous freedom and significantly expands the possibilities for analysis.

Qlik Sense's BI technology provides an opportunity for in-depth analysis of various indicators, be it in finance, sales, customers, profits, or even in the warehouse of any company. Company efficiency can be measured and improved by obtaining correct, adequate information according to the needs of your business.

We believe that each of our clients should receive the best tool for development, even on a limited budget. For this reason we offer completely free high-quality BI software integrated in all SalesRay domains.

Business problems with SalesRay solutions

If you feel that you are losing sight of the overall picture of your business because analyzing daily details takes a lot of time and resource, then perhaps the time has come to look at introducing an ERP system. If you want to stop being slaves to your business or if you feel lost in data, try to give an honest answer to the questions in the article. See for yourself whether the following descriptions apply to you and the functioning of your organization.

How much time are you wasting?

Using too many different applications can cause delays in managing key activities. Because of different channels and constant cross-referencing between them, your business has to devote more and more time to daily activities. Our ERP system integrates solutions and data into a single system with a common interface, making it easier for business units to communicate and work efficiently.

What are the business processes in your company?

If you're finding it increasingly difficult to manage inventory, satisfy customers, keep costs under control, then you may have “fuzzy” business processes. If this is the case, they need restructuring in order to achieve growth. SalesRay adds a number of analytical capabilities that create a much clearer picture for your management relating to what is happening in real time.

How do you manage your data?

Do you have manual data-intensive processes - do most of your departments use their own applications and processes to operate? In this case, you are likely spending too much time and resources on data entry. When information does not flow seamlessly between systems, reporting takes longer, errors occur more often and decision-making is more difficult.

When do you look for new opportunities?

Do you lack the ability to act quickly? Are you spending so much time running your business that you can't look for new opportunities? SalesRay includes advanced, intelligent forecasting capabilities that help you identify new and potentially profitable ventures.

How many questions remain unanswered?

Do you have a lot of unanswered questions about your business or do you spend hours looking for answers? Are you unable to find easy answers to important questions such as product line earnings or returns? If you do not find this type of information easily and quickly, it means your detached systems and lack of access to essential parameters slow you down. This will also slow down your analysis and decision-making.

The implementation of an ERP software is a fundamental solution and needs to be considered carefully.

This is an absolute must if you are going to implement a complete software solution like SalesRay for the first time. If you want to see a positive change in your business and achieve overall growth, it is important to take the necessary steps to see the benefits. You should bear in mind that the process requires patience, perseverance and motivation, and not only at the managerial level.

Ключови предимства на ERP системата за вашия бизнес

Сред основните предимства на ERP софтуерите е, че са стабилни, но същевременно гъвкави и подлежат на различни варианти за конфигурация. Те могат да бъдат съобразени с уникалните нужди на конкретния бизнес. ERP може да се адаптира към непрекъснато променящите се нужди на организацията, без да се налага да купувате ново софтуерно решение.

По-конкурентоспособни

ERP софтуерът изисква инвестиция, но разходите ви без системата, обединяваща цялата информация за дейността ви, в дългосрочен план може да се окажат по-големи. Някои производители избират да се придържат към изпитаните и консервативни методи, други търсят технологични решения. Сред предимствата от внедряването на софтуера, е изпреварването на конкуренцията с по-бързи решения, базирани на анализ в реално време, което потенциално ще ви предпази от скъпи грешки.  

По-ефективни процеси

Намаляването на ръчното въвеждане на информация пести време, предпазва от грешки и минимизира дублиране на процесите. ЕRP се грижи за това. Това не само подобрява производителността, но и намалява значително възможността за работа с неточни данни. Други предимства, които носи ERP софтуера, са подобряването на ежедневните бизнес дейности и опростяване на процеситете, което улеснява събирането на информация от всички отдели в реално време.

По-точно прогнозиране

Софтуерът предоставя на вашите потребители, и по-специално на мениджърите, необходимите инструменти за създаване на по-точни прогнози. Информацията за наличностите и продажбите, за финансови услуги и обслужване на клиенти, помага за реално прогнозиране, така че компанията ефективно да намали разходите. Тъй като информацията в ERP е възможно най-точна и актуализирана в реално време, сред бъдещите предимства е и възможността предприятията да могат да правят реалистични и по-ефективни планове за всекидневната си дейност.

По-добро взаимодействие между отделите

Предизвикателство пред всеки бизнес е да премахне невидимите стени между различните отдели, които понякога действат като конкуренти в рамките на самата фирма. Спестяването на информация между звената, породено от различни мотиви, в крайна сметка изкривява картината и вреди на дейността. Именно споделянето на последователни и актуални данни в реално време чрез централизирана база данни, е сред основните предимства на ЕRP. Тъй като системата съдържа данни от целия бизнес, заинтересованите лесно получават достъп до информация от други отдели за анализи.

По-голяма мобилност

Предимство на софтуера за планиране на ресурсите на предприятието е способността му данните да се ползват и извън офиса. С ERP софтуер, потребителите имат достъп до централизирана база данни от всяко място, от което работят, както и от различни устройства, включително от лаптоп, таблет или мобилен телефон. Приспособимостта на ERP софтуера е от решаващо значение, тъй като увеличава производителността и прави информацията достъпна, независимо къде се намирате.

По-надеждни данни

Полза от ERP софтуера е предоставянето на надеждни данни, които могат да бъдат достъпни от различни места (ако се реализират в облак). Но дистанционното ползване на цялата информация за бизнеса поставя въпроса за сигурността. ERP позволява вграждане на допълнителна защита, която при спазване на правилата за ползване, премахва риска важната информация да попадне в чужди ръце. Точността и безопасността са от ключово значение за ERP софтуера.

По-лесно персонализирано отчитане

ERP софтуерът улеснява отчетността. Така компанията може да отговори по-лесно на сложни заявки за обобщена информация. Само с няколко клика може да бъде изпълнена дневна, месечна или дори годишна справка по обект, търговец и др., което значително съкращава времето за изпълнение на редица спомагателни бизнес процеси. Служителите имат възможност да правят свои персонални отчети и отваря възможност за работа и по други проекти.

Повече време за приоритетите

Чрез атоматизиране на излишните процеси, служителите имат повече време да работят върху други, приоритетни задачи. Фокусът и отделеното време се концентират върху наистина важните аспекти на вашия бизнес. Управленския персонал контролира всяка стъпка от дейността, намира проблемите и оптимизира приоритетите. Вземането на решения е много по-лесно когато може да се погледне “отгоре” върху дейността на организацията.

По-стриктно спазване на нормативната уредба

ERP може да бъде проектиран така, че да следи регулациите в индустрията и промените в нормативната уредба. Това позволява на бизнеса да бъде в крак със законовите разпоредби, да не пропуска срокове за въвеждане на промени и да избягва съществени несъответствия, които могат да доведат до санкции при неизпълнение. В тази връзка e важно да се отбележи, че Prim.bg отговаря на всички изисквания за софтуери за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО) по Наредба №18.

Key advantages of the ERP system for your business

One of the main advantages of the ERP software is that it keeps the system stable, but at the same time flexible and offers a variety of configuration options. They can be tailored to the unique needs of each particular business. The ERP can adapt to the ever-changing needs of your organization without you having to buy a new software solution.

More competitive

The ERP software requires an investment but in the long run, if you don’t have a system that combines all the information of your activity, your costs may get even higher. Some business owners choose to adhere to conservative, tried and tested methods, others look for technological solutions. One advantage when you use the software is that you can overtake your competition with faster solutions based on real-time analysis. This will potentially protect you from expensive errors.

More efficient processes

Reducing the manual input of information saves time, prevents errors and minimizes duplication of processes. ERP does it for you. This not only improves productivity, but also significantly reduces the posibility of working with inaccurate data. Other advantages of the ERP software are improved daily business activities and simplified processes, which facilitate the collection of information from all departments in real time.

More accurate forecasting

The software provides your users, and managers in particular, with the tools they need to create more accurate forecasts. Information about inventories and sales, financial services and customer service, help forecasting so that the company effectively reduces costs. Since the ERP information is accurate and up-to-date in real time, future advantages include the possibility for businesses to make realistic and more effective plans for their day-to-day activities.

Better interaction between departments

A challenge for any business is to remove the invisible walls between its different departments. They can sometimes act as competitors within the company itself. The concealment of information between business units for a variety of motives ultimately leads to a distortion of the picture and damages your business activity. One of the main advantages of the ERP is precisely the sharing of consistent and up-to-date data in real time through a centralised database. As the system contains data from all across the business, stakeholders can easily access information from other departments for analysis.

Increased mobility

An advantage of the enterprise resource planning software is its ability to use data outside of the office. With the ERP, users can access a centralized database from wherever they are working, as well as a variety of devices, including laptop, tablet and mobile phone. The adaptability of the ERP software is of key importance, since it increases productivity and makes information accessible wherever you are.

More reliable data

The benefit of the ERP software is the provision of reliable data that can be accessed from different locations (if they are maintained in the cloud). However, the remote use of business information raises the question of security. ERP enables additional protection to be built in. Subject to the rules of use, this can eliminate the risk of important information falling into the wrong hands. Accuracy and safety are key for the ERP software.

Easier custom reporting

The ERP software simplifies reporting. This facilitates the company's response to complex requests for aggregate information and tracks the evolution of tasks. Employees also have the opportunity to create their own personal reports and the opportunity to work on other projects reported by colleagues. Moreover, with just a few clicks you can make a daily, monthly or even annual report for a specific website, merchant, etc., which significantly reduces the time to implement a number of ancillary processes.

More time for priorities

By automating daily processes, employees have more time to focus on the important issues. Management can control every step of the business, find problems, and optimize priorities. Decision making is much easier when you can look at the big picture of all the of organization's activities.

Stricter regulatory compliance

The ERP can be designed to monitor industry regulations and regulatory changes. This allows the company to keep up with the legal provisions, not to miss deadlines and to avoid significant discrepancies that could lead to penalties for non-compliance.

ERP vs SalesRay Costs

We know how important it is for everyone to upgrade their business with a qualitative ERP, without creating a huge hole in their budget. When we created SalesRay, we wanted to offer a truly working solution to every company, no matter how small or large. However, quality is inevitably linked to money, and often ERP costs are a major stumbling block to implementation. This has led to a complete rethinking of our product pricing. We've made it affordable - we've completely eliminated license costs, reduced implementation and training costs, and the monthly fee only depends on your needs.

ERP costs at SalesRay - licence pooling and monthly maintenance

The cost of purchasing an ERP license can be a very serious investment, and the implementation process can further that cost. Labour and product implementation time are normally added to the price. In most cases, the maintenance fee is paid on a monthly basis and is not included in the original license price. This increases the price even more, and if you realise you haven't made the right choice in terms of software... you'll have to pay even more.

To start working with SalesRay right away, you do not have to pay any license or invest your money in another initial expense. The difference between implementing SalesRay software and other ERP programs is precisely the low monthly cost and always fixed. This allows for more effective control of corporate finances without huge losses of time and money.

You set the functionalities and we immediately offer you an innovative software platform tailored to your budget. The monthly payment depends on the chosen price plan and includes the necessary basic and complementary functionalities of your business. In addition, this price includes maintenance, updates and hosting of the service. Things for which other ERP programs will require an additional payment.

“Shared implementation” of SalesRay as a one-off cost for ERP

Additional costs for our SalesRay software are one-off consulting services when the system is first set up. This includes creating roles and rights according to company needs, importing the information on counterparts/finances/nomenclature - in other words - a fully "shared implementation".

The idea of “shared implementation” is to build a new system in which a key client user is trained on absolutely all functionalities together with our consultant. Thus, in addition to clarifying the customer's business logic, the system is also adjusted to its way of working. For maximum process efficiency, we share our know-how and help with various successful business practices. During this implementation period (typically between 2 and 4 weeks), the key user understands fully how SalesRay works, and is taken through all the processes in detail.

"Light" cloud services, no cost for expensive hardware

"Heavier" ERP systems may require a serious investment in new hardware. SalesRay saves hardware costs because you don't need anything other than a device with Internet access to use our ERP solution. Data storage takes place entirely in the “cloud”. If our client experiences considerable growth and requires additional disk space, we can provide it for an additional fee or we can make the switch to another pricing plan.  

Reduced costs for ERP training 

The optimizations offered by an ERP are a benefit for the organization, but also one of the biggest problems for system implementation. It is often the case that managers in different teams cannot appreciate the need for such a system and/or do not have the necessary training.

As we have already mentioned, “shared implementation” can involve a real clash between the key customer user and our SalesRay consultant. After setting up and starting work, our team arranges a one-off training session for all other users of the system (completely free of charge) and introduces each functionality in detail.

By training future users (especially managers), we minimize possible problems in their work with the system. Implementation actually trains employees, and if more clarifications are needed, we also offer additional paid training, as well as free online training.

Your business deserves the best ERP.

At the best price.