POLITIKA PRIVATNOSTI

Mi, Antipodes, posebnu pažnju posvećujemo poverljivosti ličnih podataka koje obrađujemo. Ova politika sadrži informacije o ličnim podacima koje prikupljamo, u koje svrhe ih koristimo i koja prava imate u vezi sa vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu politiku, jer se ona primenjuje kada pristupate i koristite veb-sajt i uslugu. Ako ne želite da se vaši lični podaci obrađuju na način opisan u politici, molimo Vas da nam ih ne dajete, uključujući i ne pristupate veb-sajtu i njenom sadržaju i ne koristite usluge dostupne preko njega.

I. Opšte odredbe

Ova usluga se pruža i veb-sajt je registrovan, upravlja i održava Antipodes EOOD, UIC 130168396, sa sedištem i adresom upravljanja: Bugarska, Sofija 1172, Dianabad, Bulevar „G.M. Dimitrov“ br. 60, ap. 84 (u daljem tekstu radi kratkoće „Antipodes“ ili „mi“). Svrhe i sredstva kojima se obrađuju podaci korisnika veb-sajta i usluga, definiše Antipodes i kao takvi mi smo administrator relevantnih ličnih podataka. Ova politika se primenjuje zajedno sa drugim dokumentima dostupnim na veb-sajtu, kao što su opšti uslovi korišćenja, koji takođe mogu sadržati posebne osnove ili uslove za obradu vaših ličnih podataka. Uslovi "Veb-sajt", "Usluga", "SalesRay", "Klijent", "Klijentski domen", "Korisnik", ''Korisnički profil", "Profil klijenta" и "Javni sadržaj veb-sajta" imaju značenje koje im je pripisano u Opštim uslovima korišćenja. Politika, kao i svi drugi dokumenti koji regulišu odnos između vas i Antipodesa, ne ograničavaju niti ukidaju prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka koja proističu iz važećeg zakona.. U slučaju bilo kakvog neslaganja između Politike i bilo koje zakonske odredbe ili saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka, mi ćemo kao prioritet poštovati relevantne odredbe zakona ili vašu saglasnost. Sva pitanja u vezi sa primenom ove politike i ostvarivanjem vaših prava u vezi sa ličnim podacima koje Antipodes obrađuje možete nam poslati u bilo koje vreme, na gore navedenu adresu Antipodes-a ili na e-mail info@salesray.com. Potrudićemo se da odgovorimo bez nepotrebnog odlaganja i zamolićemo vas da svoj zahtev označite na sledeći način: „lični podaci“ ili „poverljivost“. Ova Politika se neće primenjivati na obradu ličnih podataka od strane Antipodes kao obrađivača podataka u ime bilo kog drugog Administratora podataka kao klijenta u smislu opštih uslova za korišćenje, regulisanih ugovorom o obradi podataka, osim u slučajevima kada se sporazum poziva na ovu politiku.

II. Lične podatke koje prikupljamo i obrađujemo

Nastojimo da prikupljamo i obrađujemo samo neophodne lične podatke kako bismo Vam pružili usluge od kojih možete dobiti najbolji mogući rezultat. Postoje različiti načini na koje možemo prikupiti vaše lične podatke. Najčešće nam dajete svoje podatke. Takvi su, na primer, slučajevi kada se u skladu sa opštim uslovima korišćenja izvršite registraciju na Veb-sajtu za korišćenje usluge ili kada nam dostavite svoje lične podatke prilikom korišćenja dole navedenih prava. U takvim slučajevima, imate izbor da nam dostavite svoje lične podatke. Kada, bez obzira na način na koji je to učinjeno, zatražimo da nam dostavite svoje lične podatke, imate pravo da odbijete. Međutim, ako su podaci neophodni za uspostavljanje odnosa sa Antipodes-om, korišćenje usluge ili funkcionalnosti, odnos neće biti uspostavljen ili nećete moći da koristite relevantnu uslugu ili funkcionalnost. Izričita saglasnost nije uvek neophodan ili obavezan uslov za obradu vaših ličnih podataka ako imamo drugi pravni osnov, kao što je predviđeno zakonom. Takođe možemo da obrađujemo vaše lične podatke koje nam niste dali. Takvi su, na primer slučajevi, kada je klijent usluge dostavio vaše lične podatke kao korisnika usluge kako bi u vaše ime napravio profil klijenta na SalesRay.com, a takvi podaci su nam legalno dostavljeni od trećih strana ili je dostupan iz javnih izvora. Bez obzira na izvor podataka, uvek ćemo primenjivati ovu Politiku i to neće uticati na vaša zakonska prava. Podaci koje prikupljamo zavise od svrhe za koju se obrađuju i odnosa za koji se prikupljaju. Lične podatke koje obrađujemo mogu uključivati:
 • imena, poštansku adresu, E-mail adresa, broj telefona ili druge slične kontakt podatke;
 • korisnička imena, pristupne lozinke i druge podatke koji vam omogućavaju da se identifikujete kao korisnik usluge (na primer, da pristupite domenu klijenta ili radite sa SalesRay-om), kao i druge podatke kao što su rola u SalesRay-u i lična podešavanja koja definišu ograničenja i prava korišćenja usluga, kao korisnika.
 • druge lične podatke koje ste nam dostavili po sopstvenom nahođenju, na primer u vezi sa obaveštenjima, zahtevima ili svim drugim upitima koji su nam upućeni;
Takođe možemo da koristimo druge podatke koji vas možda ne identifikuju direktno, ali koji mogu biti povezani sa vama u vezi sa drugim podacima ili koji mogu poslužiti da vas identifikujemo preko trećih lica, na primer IP adresa. Takve informacije nam se pružaju kada posetite veb-sajt, kao deo procesa automatizovane komunikacije između naših servera i vašeg veb pretraživača, i mogu uključivati: tip pretraživača koji koristite, dan i vreme kada ste posetili veb-sajt, posećene stranice na veb-sajtu, link koji se koristi za posetu veb-sajtu i drugo. Ove informacije su navedene kao primer i ne moraju se prikupljati u celini svaki put kada posetite veb-sajt. Ove informacije koristimo samo ako su neophodne za sigurnost pristupa klijentskom domenu. Antipodes ne obrađuje posebne kategorije (tzv. „osetljive“) lične podatke koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političke stavove, verska ili filozofska uverenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, zdravstveni podaci, podaci koji se odnose na seksualnost ili seksualnu orijentaciju, sudske presude ili srodne mere bezbednosti. Takođe ne obrađujemo druge kategorije ličnih podataka za koje smatramo da predstavljaju povećan rizik, kao što su informacije o vašem finansijskom stanju ili u vezi sa instrumentima plaćanja koje koristite. Zbog toga vas molimo da nam ne dostavljate podatke iz navedenih kategorija po svom nahođenju. Ako u svrhu uspostavljanja odnosa sa vama, smatramo da je potrebno, dobićete naš eksplicitni zahtev (ili će postojati zahtev u relevantnoj funkcionalnosti veb-sajta) da pružite podatke iz relevantne kategorije podataka. Na dan usvajanja ove politike, veb-sajt ne koristi „kolačiće“. Međutim, potreba za prikupljanjem i obradom podataka pomoću kolačića može se pojaviti, ili se već pojavila u trenutku kada pristanete na politiku. Ako je tako, upotreba kolačića će biti jasno naznačena na veb-sajtu. Prihvatanjem politike saglasni ste sa upotrebom kolačića. Odeljak VIII. u nastavku daje kratak opis kolačića.

III. Svrha obrade ličnih podataka

Lični podaci koje obrađujemo mogu uključivati sledeće: 1. Da uspostavi i održava odnose neophodne za obavljanje usluga koje pruža Antipodes. Naročito:
 • da identifikujemo naše klijente i/ili njihove predstavnike u vezi sa uspostavljanjem ugovornih odnosa;
 • da aktiviramo korišćenje usluge i/ili drugih usluga koje pružamo;
 • da identifikuju korisnike koji imaju pravo pristupa klijentskom domenu i pravo korišćenja usluge;
 • kada je potrebno, za ispunjavanje naših ili vaših obaveza u vezi sa uslugom i/ili drugim uslugama, kao i uopšte za sve radnje ili aktivnosti neophodne za pružanje usluge u skladu sa opštim uslovima korišćenja;
 • za komunikaciju sa klijentima, u skladu sa opštim uslovima korišćenja;
 • za slanje informacija ili poruka promotivnog karaktera u vezi sa uslugom ili drugim uslugama koje pruža Antipodes;
 • ako je potrebno, da proveri lične podatke dostavljene od nezavisnih izvora.
2. Poboljšanje kvaliteta usluge ili kreiranje novih proizvoda i usluga od Antipodesa. Naročito:
 • za otklanjanje grešaka u SalesRay-u ili drugim proizvodima koji se odnose na uslugu;
 • da razvijaju nove ili optimizuju postojeće funkcionalnosti SalesRay-a ili drugih proizvoda, softverskih i hardverskih sistema u vezi sa uslugom;
 • da analiziramo učinak usluge i drugih usluga koje pružamo.
3. Za ispunjenje naših obaveza i komunikaciju sa Vama u ostvarivanju vaših prava navedenih u ovoj Politici. 4. Za zaštitu legitimnih interesa Antipodes-a ili treće strane uključujući, ali ne ograničavajući se na performanse i implementaciju:
 • preventivne mere za osiguranje bezbednosti i poverljivosti podataka bilo koje prirode (uključujući lične, vaše ili treće strane) koje obrađujemo;
 • naknadne mere i radnje koje su dizajnirane da otklone sve štetne posledice nezakonitih radnji protiv bezbednosti proizvoda, usluga ili podataka koje obrađujemo. Ako je tako, upotreba kolačića će biti jasno naznačena na veb-sajtu i prihvatanjem politike pokazujete da ste saglasni da će se vaši podaci prikupljati putem njih;
 • neophodne radnje za nadoknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale neispunjavanjem obaveza po ugovornim odnosima u vezi sa našim uslugama koje pružamo ili za rešavanje pravnih sporova bilo koje prirode koji proizilaze iz usluga koje pružamo.;
 • radnje koje su neophodne u slučaju bilo kakvog kršenja obaveznih imperativnih zahteva važećeg zakonodavstva.
5. Za ispunjavanje naših normativno utvrđenih obaveza, uključujući u vezi sa računovodstvenim ili izveštajnim aktivnostima ili izvršavanjem uputstava izdatih od strane nadležnih organa; 6. Za marketing i oglašavanje proizvoda i usluga koje nudi Antipodes ili treća lica. U tom cilju, obrađujemo vaše lične podatke samo ako imamo Vašu saglasnost, koju možete povući u bilo kom trenutku tokom ostvarivanja dole navedenih prava. 7. Kada koristite javni sadržaj Veb-sajta ili se registrujete i kreirate korisnički profil na Veb-sajtu ili kada pristupate klijentskom domenu:
 • da personalizujemo vaše posete veb-sajtu i/ili klijentskom domenu, tako da vam možemo pružiti maksimalnu korist od usluga koje pružamo;;
 • da obezbedi pristup pojedinačnim modulima ili funkcionalnostima veb-sajta ili informacijama i drugim resursima koji zahtevaju registraciju i/ili kreiranje korisničkog profila na veb-sajtu.

IV. Pružanje ličnih podataka trećim licima (primaocima)

Vaše lične podatke ćemo otkriti trećim licima samo u slučajevima dozvoljenim zakonom i koji su potrebni za gore navedene svrhe. Posebno, podaci se mogu dostaviti, uključujući i druge zemlje, kada: a) pristali ste na ovo; b) to je neophodno za ispunjenje naše normativno utvrđene obaveze ili je zakonom predviđen drugi osnov ili c) neophodan je za ostvarivanje prava ili izvršavanje obaveza po ugovoru sa Antipodes-om u kome ste vi strana ili predstavljate drugu stranu. Nećemo trgovati vašim ličnim podacima na bilo koji način ili iz bilo kog razloga. Prihvatanjem ove politike saglasni ste da za svrhe navedene u njoj, vaši lični podaci mogu biti otkriveni sledećim kategorijama lica: državnim i opštinskim organima i institucijama; lica sa kojima imamo ugovorni odnos da u naše ime pružimo deo usluge ili drugih usluga koje koristite; lica koja pružaju tehničku podršku ili druge specijalizovane usluge kao što su centri podataka (Data centres), lica specijalizovana za proveru, analizu i procenu rizika primenjenih mera bezbednosti i zaštite podataka, hardverskih ili softverskih sistema i infrastrukture, kao i za identifikaciju i sprečavanje nezakonitih radnji; lica specijalizovana za pružanje marketinških usluga; kao i drugim licima za koje ste pristali ili kojima je otkrivanje podataka neophodno za pružanje usluge ili drugih usluga koje koristite. U vreme usvajanja Politike od strane Antipodes-a, mi ne prenosimo niti nameravamo da prenosimo bilo kakve lične podatke trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Međutim, u skladu sa gore navedenim ciljevima i razlozima, potreba za takvim prenosom može se pojaviti ili se možda pojavi u trenutku kada pristanete na politiku. U takvim slučajevima, ako ne postoji pravni osnov koji obavezuje primaoca da primeni mere bezbednosti podataka u skladu sa važećim zakonima EU, obavezaćemo ovu treću stranu na klauzule o poverljivosti kako biste bili sigurni da su vaši podaci dovoljno zaštićeni.

V. Za zaštitu informacija koje vas identifikuju.

Sigurnost vaših ličnih podataka je od suštinskog značaja za Antipodes. Za sve vreme tokom kojeg raspolažemo vašim podacima, primenjivaćemo set odgovarajućih organizacionih i tehničkih mera kako bismo obezbedili nivo bezbednosti koji je u skladu sa rizicima. Konkretno, smanjujemo na minimum lične podatke koje prikupljamo i obrađujemo primenom ograničenja za vrste prikupljenih podataka i sredstva i oblike obrade. Bez obzira na to da li se registrujete na veb-sajtu u skladu sa opštim uslovima korišćenja ili naknadno koristite uslugu preko klijentskog domena, veza između vašeg pretraživača i nas biće ostvarena preko kriptografskog protokola SSL (Secure Sockets Laier). Koristimo usluge kolokacije Data Center-a i naši serveri se čuvaju kod provajdera koji je propisno sertifikovan za sistem upravljanja kvalitetom i sistem upravljanja bezbednošću informacija. Naši zaposleni su obučeni i obavljaju svoje dužnosti u vezi sa obradom podataka u kancelariji/ima sa visokim nivoom sigurnosti pristupa.

VI. Vremenski period u kojima obrađujemo podatke

Obradićemo vaše podatke kao i kada je potrebno: a) da bismo pružili uslugu ili druge usluge koje pružamo; b) da poštuje zakonske obaveze; c) radi zaštite legitimnih interesa, kako je navedeno u Odeljku III, tačka 4; d) ili imamo vašu saglasnost za obradu podataka. Kao rezultat raznovrsnosti tipova podataka, kao i svrhe i zahteva za njihovu obradu, teško je unapred odrediti stvarne rokove za njihovu obradu. Antipodes će periodično pregledati razloge za takvu obradu.

VII. Vaša prava

Napominjemo da su usluge koje pružamo namenjene licima koja se bave poslovnim ili profesionalnim aktivnostima. Vaše lične podatke nam je možda poslao vaš poslodavac, na primer, da bi vam omogućili da koristite uslugu kao korisnik. U takvim slučajevima, zakonitost obrade i bezbednost vaših ličnih podataka takođe mogu biti predmet politike privatnosti druge osobe, koja treba da proceni zakonitost navedene obrade, kao i potrebu da nam dostavi podatke. U takvim slučajevima, prilikom ostvarivanje prava u vezi sa vašim ličnim podacima, možemo tražiti pomoć ili saglasnost osobe koja nam ih je dostavila ili preporučiti da svoj zahtev uputite ka njemu. Ukoliko ste korisnik, informacije o velikom delu Vaših ličnih podataka koje obrađujemo nalaze se u SalesRay-u i u skladu sa ulogom koju imate, možete se sa njima upoznati i samostalno ili uz asistenciju klijenta, obrisati ili ispraviti. Ovo se takođe odnosi na podatke kao što su korisničko ime i lozinka za pristup klijentskom domenu i SalesRay-u, kojima možete samostalno upravljati. Bez obzira na gore navedeno, kao subjekt podataka, Vi imate sledeća prava:
 • da dobijete informacije o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, uključujući potvrdu da li se vaši podaci obrađuju;
 • ispravljanje netačnih ličnih podataka, brisanje ličnih podataka (pravo „da budem zaboravljen“);
 • ograničiti obradu;
 • prenosivost podataka na drugog kontrolora ličnih podataka;
 • da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka, kao i odbijanje da budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje;
 • da budete obavešteni o kršenju bezbednosti vaših ličnih podataka;
U vašem odnosu sa Antipodes-om, svoja prava možete ostvariti tako što ćete nam poslati zahtev na gorenavedenu imejl adresu. Molimo vas da poruku označite sa referencom za „lične podatke“ ili „poverljivost“i da se jasno navedete od čega se sastoji poruka (prava koja se ostvaruju).Po svom nahođenju i na gorenavedeni način, možete odustati od bilo kakvog ovlašćenja koje ste nam već dali za korišćenje vaših ličnih podataka u određene svrhe. Na primer, ako ne želite da se vaše kontakt informacije koriste za slanje reklamnih i drugih marketinških poruka, možete da se odjavite tako što ćete ih izbrisati pomoću funkcije upravljanja registracijom na našem veb-sajtu za registraciju. Antipodes ulaže sve napore da lične podatke obrađuje na savestan i transparentan način. U tom cilju mi primenjujemo individualni pristup rešavanju svakog zahteva za ostvarivanje gore navedenih prava, a naša interna pravila predviđaju formalne procedure po redosledu kojim to činimo. Bez obzira da li je vaš zahtev opravdan ili ne, dobićete odgovarajući odgovor bez nepotrebnog odlaganja i u rokovima predviđenim važećim zakonodavstvom. Takođe Vas obaveštavamo da se od dana donošenja ove politike, Antipodes smatra administratorom ličnih podataka registrovanih od strane Komisije za zaštitu podataka o ličnosti, na sledećem veb-sajtuwww.cpdp.bg. Ako smatrate da su vaša prava koja su vam data po važećem zakonu prekršena, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu.

VIII. Korišćenje "kolačića" ("cookies")

Većina sajtova koje posećujete koristi "kolačiće" ("cookies") da poboljšaju korišćenje sajta od strane korisnika. "Kolačići"mogu imati mnogo različitih uloga, omogućavajući vam da se efikasno krećete između stranica, održavate svoje preferencije i uopšteno govoreći, poboljšavate korišćenje veb-sajta. "Kolačići" su male tekstualne datoteke koje relevantni sajt može da uskladišti na vašem računaru ili mobilnom uređaju kada posetite datu stranicu ili veb-sajt. Oni omogućavaju serveru da vrati ili pročita sadržaj "kolačića". Svaki "kolačić" je jedinstven i sadrži anonimne informacije kao što su jedinstveni identifikator, naziv veb-sajta, cifre ili slova. Omogućava sajtu da sačuva vaše postavke navigacije. Postoje i druge datoteke ili tehnologije sa sličnim karakteristikama (kao što su veb svetionici). Izraz "kolačić" u ovoj Politici se koristi za označavanje svih datoteka koje koriste informacije na ovaj način. Neki veb-sajtovi mogu koristiti "kolačiće" za slanje ciljanih reklamnih ili marketinških poruka zasnovanih, na primer, vašoj lokaciji i/ili vašim navikama navigacije Internetom. "Kolačići" mogu doći sa sajta koji posećujete ("kolačići prve strane“) ili mogu biti postavljeni od strane drugih sajtova koji pružaju sadržaj na stranici koju pregledate ("kolačići treće strane“). Postoje različite vrste "kolačića". Takozvani "kolačići sesije“ se privremeno čuvaju tokom sesije internet navigacije i zatim se uklanjaju sa vašeg uređaja kada zatvorite pretraživač. Takvi "kolačići" se obično koriste da bi se olakšalo pravilno funkcionisanje sajta i da bi se održala stabilna sesija. Drugi tip su "trajni kolačići“ koji se ne brišu sa vašeg računara kada zatvorite pretraživač. Oni ostaju na vašem računaru dok im ne istekne rok važenja ili ih ne izbrišete. "Trajni kolačići" obeležavaju vaš računar tako da sledeći put kada posetite veb lokaciju, odgovarajući server prepoznaje vaš računar. Više informacija o tome kako da koristite "kolačiće" dostupno je na www.allaboutcookies.org. Ako ne želite da primate "kolačiće", najčešći metod je da promenite podešavanja vašeg pretraživača da ih odbije ili da vas obavesti kada je "kolačić" prikačen na vaš računar. Niste obavezni da prihvatite naše "kolačiće". Međutim, ako promenite podešavanja pretraživača da ih odbijete, možda nećete moći da koristite sve funkcije veb-sajta.

IX. Izmene politike

Trenutna verzija ove Politike je dostupna na veb-sajtu www.salesray.com. Antipodes može jednostrano menjati i dopunjavati ovu Politiku na način utvrđen u opštim uslovima korišćenja.