OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

I. OPŠTI PRINCIPI

1. Definicije

Za potrebe ovih opštih uslova:

1.1. "Antipodes" ili "administrator veb-sajta" znači "Antipodes" Sole Trader Limited Liability Company, Jedinstveni identifikacioni kod PIB 130168396, sa adresom kompanije i kancelarijama za upravljanje u Sofiji, okrug „Dianabad“, Bulevar G.M. Dimitrov, Blok 60, ulaz „G“, stan 84.

1.2. "Veb-sajt" je javno dostupan internet veb-sajt sa imenom domena www.SalesRay.com, koju je kreirao, podržava i registrovao Antipodes u organizaciji kojoj je delegirano upravljanje domenom prvog nivoa;

1.3. "SalesRay" е 1.3. „SalesRay“ je specijalizovan, dostupan i funkcionalan onlajn specijalizovani softverski proizvod (računarski program) za planiranje resursa i upravljanje poslovnim procesima koji je kreirao i podržava Antipodes;

1.4. "Uslugu" pruža Antipodes preko veb-sajta i skupa domena klijenta od:

 1. neekskluzivno i ograničeno pravo korišćenja SalesRay-a;
 2. deljeni hosting i/ili druge usluge u oblaku u vezi sa pravom korišćenja SalesRay-a;

1.5. "Klijent" "Klijent“ je svako lice koje je steklo pravo na korišćenje klijentskog domena i servisa, bez obzira da li je do toga došlo u skladu sa ovim Opštim uslovima, ili su odnosi sa Antipodesom u vezi sa pružanjem usluge uspostavljeni na drugi način.

Klijent ne može biti lice koje nije potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača;

1.6. "Klijentski domen" je jedinstveni poddomen klijenta veb-sajta www.salesray.com, koja je u skladu sa određenim uslovima postavljenim od strane administratora veb-sajta dostupna relevantnom klijentu (ili korisnicima koji deluju u ime klijenta) i preko kojih klijent koristi uslugu;

1.7. "Korisnik"je svako fizičko lice koje u svojstvu klijenta ili u ime klijenta može imati pravo da pristupi klijentskom domenu i koristi uslugu.

Osoba koja isključivo pristupa veb-sajtu ili na drugi način koristi javni sadržaj veb-sajta nije potrošač u smislu ovih Opštih uslova;

Za potrebe ovih Opštih uslova, "korisnik“ nema značenje koje mu daje Zakon o zaštiti potrošača.

1.8. "Korisnički profil"je skup podataka (korisničko ime i lozinka za pristup) koji omogućavaju identifikaciju korisnika i potvrđuju njegovo pravo na korišćenje Servisa i podataka (kao što su uloga u SalesRay-u i ličnim podešavanjima), definišu ograničenja i prava korisnika. određenog korisnika prilikom korišćenja Usluge;

1.9. "Profil klijenta" je sveukupnost podataka na osnovu kojih se klijent može identifikovati za potrebe korišćenja Usluge u skladu sa uspostavljenim odnosima. Podaci o klijentu obuhvataju podatke koje je klijent uneo u CRM modul SalesRay-a, odeljak "Kompanije“ ili kada se pretplatio na korišćenje usluge.

1.10. "Javni sadržaj Veb-sajta" su sve informacije dostupne na Veb-sajtu, bez obzira na formu koju imaju, obuhvataju tekstualne i grafičke slike, kao i druge podatke, softver, audio i video materijale, čiji pristup nije ograničen od strane administratora veb-sajta. Demo verzija SalesRay-a, dostupna sa unapred napravljenim podešavanjima od strane administratora veb-sajta i koja sadrži uslovne podatke, takođe se smatra delom javnog sadržaja veb-sajta.

2. Opseg

2.1. Ovi Opšti uslovi regulišu::

 1. odnos između Antipodes-a sa jedne strane i korisnika koji koriste Usluge s druge strane, kao i
 2. odnos između Antipodes-a sa jedne strane i osoba koje koriste javni sadržaj veb-sajta sa druge strane.

2.2. Ako su posebne odredbe ovih Opštih uslova u suprotnosti sa izričitim uslovima za pružanje usluge dogovorenim između Antipodes-a i klijenta, prednost imaju izričito ugovoreni uslovi.

2.3. Antipodes, klijenti, korisnici i lica koja koriste javni sadržaj na veb-sajtu dužni su da se pridržavaju Opštih uslova, kao i svih imperativnih odredbi važećeg međunarodnog prava, uključujući, čak i ako nisu izričito uključene u Opšte uslove.

2.4. Ukoliko se odredbe Opštih uslova odnose na druge dokumente, korisnici će biti u obavezi da poznaju i da se pridržavaju takvih drugih dokumenata, koji takođe mogu sadržati odredbe pravno obavezujuće prirode, kao i sve druge informacije za koje administratori sajta smatraju da su potrebne da zna ili u skladu sa važećim zakonom.

2.5. Konfiguracije usluga i njihovi odgovarajućih cenovnih planova čine sastavni deo ovih Opštih uslova.

3. Svrha SaleRay-a i veb-sajta

3.1. Ova pružena usluga čini deo komercijalne delatnosti Antipodes-a, a to su: kreiranje, razvoj, održavanje i obezbeđivanje uz plaćanje korišćenja specijalizovanog softvera za upravljanje poslovnim procesima i planiranje resursa (u okviru koncepta softvera kao usluge/SaaS). Deo Usluga su i ponuđene usluge u oblaku (u okviru koncepta Infrastruktura kao usluga / IaaS).

3.2. Usluga nije namenjena osobama za koje se smatra da poseduju kvalitet korisnika u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Usluga koju pruža Antipodes i povezani javni sadržaji veb-sajta namenjeni su osobama koje se bave komercijalnom ili profesionalnom delatnošću. Fizičko lice koje nije ili ne predstavlja lice koje se bavi profesionalnom ili komercijalnom delatnošću ne bi trebalo da se pretplati na veb-sajtu.

Ako takva osoba želi da koristi specijalizovani softver i odgovarajuću onlajn infrastrukturu, treba da kontaktira Antipodes na sledeću e-mail adresu: info@salesray.com.Podnošenje takvog zahteva neće se smatrati prihvatanjem Opštih uslova.

3.3. Namera ovog veb-sajta je da služi kao platforma za pružanje i uspostavljanje odnosa sa klijentima i pružanje Usluge od strane Antipodes-a.

Javni sadržaj veb-sajta, uključujući demo verziju SalesRay-a i elektronski obrazac za pretplatu na Veb-sajtu, je pomoćne prirode dizajniran za predstavljanje Usluge i uspostavljanje odnosa sa Antipodes-om u vezi sa Uslugom. Javni sadržaj veb-sajta je opšte i reprezentativne (reklamne) prirode, sa ciljem da objasni prirodu, karakteristike i funkcionalnost ponuđene Usluge.

4. Prihvatanje Opštih uslova

4.1. Opšti uslovi poslovanja su javno dostupni i svaki klijent, korisnik ili drugo lice koje koristi javni sadržaj Sajta može se upoznati sa njihovom aktuelnom verzijom na sledećem sajtu https://salesray.com/sr/termsofuse/.

4.2. Izričito prihvatanje Opštih uslova od strane klijenta (saglasnost sa Opštim uslovima) je obavezan uslov za korišćenje Usluge. Korisnici će se izjasniti da prihvataju putem elektronskog obrasca dostupnog na veb-sajtu u okviru procedure za uspešno pretplatu na korišćenje Usluge. Saglasnost sa Opštim uslovima može dati izričito od strane korisnika ili na drugi način koji administrator veb-sajta smatra odgovarajućim i koji potvrđuje saglasnost klijenta sa Opštim uslovima.

4.3. Opšti uslovi se uvek prihvataju u celini osim ako strane u Ugovoru o pružanju usluga nisu postigle bilo kakav drugi dogovor. Prihvatanjem Opštih uslova, klijent se obavezuje da ih bezuslovno poštuje. Neprihvatanjem Opštih uslova i osnovom za raskid Ugovora o pružanju usluga smatraće se svaki ugovor koji jednostrano sklopi klijent sa drugačijim značenjem.

4.4. Svaka osoba koja želi da postane klijent, ali ne želi da prihvati ili koja smatra da je bilo koja odredba ovih Opštih uslova nejasna, ili bilo koje druge dokumente dostupne na veb-sajtu, bilo da je pravno obavezujuće prirode ili ne, može poslati upit administratoru veb-sajta na navedenu adresu e-pošte.

4.5. U meri u kojoj ovi Opšti uslovi regulišu pristup i korišćenje sadržaja javnog veb-sajta, svako lice koje dobije pristup (pristupilo je veb-sajtu), traži informacije na veb-sajtu, koristilo je odgovarajuću funkcionalnost da zahteva korišćenje Demo verzije SalesRay-a ili se upoznao, ili je koristio javni sadržaj na bilo koji drugi način, smatra se da je prihvatio relevantne odredbe Opštih uslova čak i ako to nije izričito učinjeno.

Pristupanjem (otvaranjem) Veb-sajta, odgovarajuća osoba će prihvatiti da bude vezana ovim Opštim uslovima i svim naknadnim izmenama istih, i obavezuje se da će ih poštovati. Bilo koja osoba koja ne prihvata Opšte uslove ili Politiku privatnosti ne bi trebalo da pristupa veb-sajtu niti da koristi njen sadržaj .

II. PRAVILA KORIŠĆENJA JAVNOG SADRŽAJA SAJTA

5. Prava i obaveze administratora i korisnika javnog sadržaja na Veb-sajtu

5.1. Svako lice je dužno da javni sadržaj Veb-sajta koristi u dobroj nameri i u skladu sa njegovom namenom, u skladu sa obaveznim zahtevima važećeg zakona, dobrim manirima i ovim Opštim uslovima.

5.2. Sav javni sadržaj na veb-sajtu se pruža „kao što jeste“. Sadržaj i funkcionalnost veb-sajta, uključujući njenu vizuelizaciju i tehnologiju, kao i demo verziju SalesRay-a, u potpunosti se određuju po sopstvenom nahođenju administratora veb-sajta, koji ih može izmeniti i dopuniti u bilo kom trenutku.

5.3. Administrator veb-sajta neće biti u obavezi da skladišti ili obnavlja bilo koji javni sadržaj na veb-sajtu koji je možda ažurirao ili obrisao na zahtev klijenta, korisnika ili trećih lica, uključujući materijale za obuku kao što su priručnici i SalesRay Demo verzija, odgovore na standardna pitanja klijenata i korisnika, između ostalog.

5.4. Administrator veb-sajta može, po sopstvenom nahođenju, bez davanja osnova za svoju odluku, bez prethodnog obaveštenja i bez dužne naknade za bilo kakvu štetu ili gubitak dobiti, preduzeti radnje da suspenduje ili ograniči pristup bilo kom licu Veb-sajtu, njegovom sadržaju, javnu demo verziju SalesRay-a ili elektronski obrazac za pretplatu na veb-sajtu. Administrator veb-sajta može da iskoristi ovo pravo u bilo kom trenutku, na neograničen period ili pod uslovom.

6. Autorsko pravo pri korišćenju javnog sadržaja

6.1. Osim materijala objavljenih na veb-sajtu koji su izričito označeni kao vlasništvo ili kreirani od strane trećih lica ili elektronskih veza ka informacionim resursima u vlasništvu ili kreiranim od strane trećih lica, sav javni sadržaj Veb-sajta kreira Antipodes ili u njegovo ime i Antipodes poseduje sva autorska prava na takav sadržaj Veb-sajta, u meri ukoliko je podoban za zaštitu prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima.

6.2. Bilo koja osoba može koristiti javni sadržaj veb-sajta samo u meri koja je neophodna da bi se upoznala sa Uslugom i uspostavila odnose sa Antipodes-om. Bez izričite pismene saglasnosti administratora veb-sajta, javni sadržaj veb-sajta, uključujući demo verziju SalesRay-a i elektronski obrazac za pretplatu na veb-sajtu, ne može se koristiti u druge komercijalne svrhe ili na bilo koji drugi način, direktno ili indirektno, da stekne vlasničku korist izvan korišćenja usluge. Konkretno, bez izričite pismene saglasnosti Antipodes-a, javni sadržaj Veb-sajta ne sme se kopirati, menjati, dopunjavati, koristiti za kreiranje izvedenih dela (javnog sadržaja ili SalesRay-a), niti bilo koje druge osobe u ime ili na u ime trećih lica u cilju distribucije, prezentovanja, prodaje ili dozvoljavanja korišćenja sadržaja veb-sajta u celini ili pojedinačnih elemenata. Nijedan deo sadržaja veb-sajta ne može se tumačiti kao davanje izričitog pristanka Antipodes-a prema ovoj odredbi Opštih uslova.

7. Elektronske veze (linkovi)

7.1. Veb-sajt može sadržati elektronske veze (linkove) ka drugim veb-sajtovima ili resursima nad kojima Antipodes nema kontrolu. Antipodes ne pregleda sadržaj ili funkcionalnost takvih veb-sajtova i nije odgovoran za zakonitost ili kvalitet sadržaja takvih veb-sajtova ili resursa, niti za to da li su ažurirani. Administrator veb-sajta nije odgovoran za garantovanje pristupa putem veb-sajta takvim veb-sajtovima ili resursima, ili za radnje koje mogu biti u suprotnosti sa obaveznim odredbama zakona ili posebnim pravilima za korišćenje takvih internet sajtova ili resursa.

7.2. Kada Veb-sajt ili Internet sajtovi do kojih Sajt sadrži linkove, mogu pružiti ili predstaviti informacije o aktivnostima trećih lica, uključujući robu ili usluge koje pružaju treća lica, Antipodes neće biti odgovoran za zakonitost aktivnosti trećih lica, ili za kvalitet pruženih dobara i usluga. Administrator veb-sajta ne snosi odgovornost za nastanak, izvršenje i prekid odnosa sa trećim licima, uključujući i štetu i izgubljenu dobit kao rezultat takvih odnosa.

7.3. Ništa u ovim Uslovima i odredbama ili javnom sadržaju na Sajtu neće se tumačiti kao prihvatanje odgovornosti Antipodes-a za izvršavanje obaveza trećih lica ili odgovornosti za izgubljenu štetu i gubitke koji proističu iz radnji ili propusta trećih lica.

8. Odgovornost prilikom korišćenja javnog sadržaja

8.1. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, Antipodes neće preuzeti nikakvu garanciju ili odgovornost za kvalitet ili bilo koju karakteristiku javnog sadržaja Veb-sajta, uključujući demo verziju SalesRay-a. Administrator veb-sajta neće preuzeti nikakvu odgovornost za potpunu usklađenost javnog sadržaja veb-sajta ili za to da li je ažuriran sa pruženom uslugom, kao i za bilo koju verziju ili konfiguraciju SalesRay-a koju koriste pojedinačni klijenti kao deo pružene usluge.

Nijedan deo javnog sadržaja na veb-sajtu ne može se tumačiti kao garancija i/ili bilo koji drugi oblik obaveze Antipodesa u vezi sa Uslugom, osim uz izričito pismeno prihvatanje takve obaveze od strane Antipodesa prilikom uspostavljanja odnose ili sklapanje ugovora sa klijentom.

Gore navedeno se ne odnosi na Opšte uslove ili druge pravno obavezujuće dokumente koji se nalaze na veb-sajtu.

8.2. Administrator veb-sajta neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak profita ili drugu štetu koju pretrpe klijenti, korisnici ili treća lica tokom ili kao rezultat korišćenja javnog sadržaja na veb-sajtu ili zbog nemogućnosti pristupa javnom sadržaju na veb-sajtu.

8.3. Neovlašćeno korišćenje javnog sadržaja Veb-sajta može predstavljati prekršaj i povlači za sobom građansku, administrativnu ili krivičnu odgovornost, u skladu sa važećim Bugarskim zakonom. Antipodes ima pravo na nadoknadu bilo kakve štete, troškova i potraživanja od strane trećih lica koja su rezultat kršenja ovih Opštih uslova i/ili neovlašćenog korišćenja javnog sadržaja veb-sajta.

III. PRAVILA KORIŠĆENJA USLUGE

9. Pretplata

9.1. Pretplata je obavezan uslov za korišćenje Usluga.

9.2. Pretplata je postupak kojim se Antipodes-u šalje elektronski obrazac koji je dostupan na Veb-sajtu kao prijava radi sklapanja ugovora o korišćenju Usluga, pri čemu zainteresovano lice:

9.2.1. pruža neophodne informacije za identifikaciju osobe koja želi da koristi Usluge (da postane klijent) i naknadnu komunikaciju sa njim povodom uspostavljanja odnosa;

9.2.2. izričito potvrđuje da je upoznat sa ovim Opštim uslovima i samim tim saglasan je da ih primenjuje na pružanje Usluge (prihvatanje Opštih uslova);

9.2.3. izričito potvrđuje da je upoznat sa Politikom privatnosti, uključujući Ugovor o obradi podataka Antipodes, u svojstvu obrađivača ličnih podataka i saglasan je da ih primenjuje na pruženu uslugu;

9.2.4. bira SalesRay konfiguraciju koju će koristiti i saglasan je sa cenom koja se plaća za korišćenje usluge nakon isteka probnog perioda (ako je ova opcija izabrana);

9.2.5. bira da li će koristiti uslugu u probnom periodu;

9.2.6. naznačuje (predlaže ili ukazuje) ime klijentskog domena koje će koristiti, podložno ograničenjima i uslovima ugrađenim u elektronskom obliku;

9.3. Prihvatanjem Opštih uslova, navedeno lice je saglasno da prima neželjene komercijalne poruke od Antipodes-a koje mogu predstavljati robu ili usluge u vlasništvu Antipodes-a ili trećih lica, bez obzira da li će za to sklopiti ugovor ili će lice koristiti Usluge;

9.4. Prihvatanjem Opštih uslova, klijent se izjašnjava o okolnostima iz tačke 13.3.

9.5. Pretplata se vrši putem elektronskog obrasca, koji predstavlja javno dostupan skup funkcionalnosti na veb-sajtu, koje pružaju mogućnost slanja elektronskih aplikacija ili drugih informacija administratoru Veb-sajta. Konkretno, to su polja sa elektronskim podacima, elektronska polja za potvrdu, saglasnost ili izbor i/ili elektronska dugmad koja omogućavaju slanje odgovarajuće aplikacije Antipodes-u;

9.6. Pojedinačni elementi (funkcionalnosti) elektronskog obrasca za pretplatu mogu biti prikazani na različitim stranicama Veb-sajta, u zavisnosti od dizajna koji administrator Veb-sajta smatra odgovarajućim. Međutim, informacije navedene u tačkama 9.2, 9.3 i 9.4 i dostavljene u svrhu pretplate, uključujući pristanak i odobrenje, smatraće se jednom izjavom osobe koja ju je dala.

9.7. Osobe koja popunjavaju elektronski obrazac moraju dati potpune i istinite podatke o sebi i osobi koju mogu predstavljati (ako postoji).

9.8. Popunjavanjem svih podataka i kontakt podataka i podnošenjem prijave, svako lice koje je popunilo elektronski formular za pretplatu, time izjavljuje da poseduje potrebnu zastupničku moć i daje izričitu saglasnost da administrator veb-sajta može koristiti sve raspoložive podatke i tehnička sredstva za komunikaciju sa tako zastupanim licem (ako postoji), te da je tako zastupano lice saglasno da se relevantni podaci dostave.

10. Potvrda pretplate

10.1. Potvrda pretplate je elektronska izjava Antipodes-a kojom se potvrđuje prijem prijave za sklapanje Ugovora o pružanju Usluge i saglasnost Antipodesa za sklapanje takvog ugovora.

Administrator veb-sajta će preduzeti sve razumne napore da potvrdi pretplatu odmah po prijemu prijave za sklapanje Ugovora o pružanju usluge. Međutim, Antipodes nije obavezan nikakvim rokom za kreiranje klijentskog domena ili verifikaciju pretplate, niti je odgovoran za kreiranje klijentskog domena i potvrdu registracije pretplate, uključujući i razloge za odbijanje.

10.2. Antipodes takođe može odbiti da kreira klijentski domen u slučaju da je ime klijentskog domena kako ga je naznačila (predložila) osoba koja je izvršila registraciju uvredljiva ili ponižavajuća za čast ili dostojanstvo treće strane ili na drugi način suprotno moralu i pristojnosti.

10.3. Administrator veb-sajta nije odgovoran i nije dužan da proveri da li predloženo ime klijentskog domena i/ili korišćenje klijentskog domena sa takvim imenom krši autorska ili srodna prava, patente, žigove ili druga prava intelektualne svojine.

U slučaju pravnih potraživanja ili drugih potraživanja trećih lica protiv Antipodesa, u vezi sa takvim kršenjem, bilo razumno ili ne, klijent se obavezuje da oslobodi odgovornosti i obešteti Antipodes za sve isplaćene naknade, štete, troškove i izdatke uključujući sudske troškove i advokatske honorare, u vezi sa vođenjem parničnog i vanparničnog postupka.

10.4. Prilikom kreiranja klijentskog domena i potvrđivanja pretplate, Antipodes će poslati e-mail poruku na e-mail adresu navedenu tokom procesa pretplate, sa sledećim sadržajem:

 • ime klijentskog domena;
 • korisničko ime i lozinka koje klijent koristi za pristup SalesRay-u preko klijentskog domena;
 • SalesRay konfiguraciju koju će klijent koristiti;
 • druge informacije ili uslove za korišćenje Usluge po nahođenju Antipodes-a;

11. Zaključivanje Ugovora o pružanju usluga i njegovo stupanje na snagu

11.1. Potvrdom pretplate između klijenta i Antipoda nastaje ugovorni odnos za pružanje Usluge. Ovaj Ugovor o pružanju usluge smatraće se zaključenim u trenutku kada lice koje je izvršilo pretplatu dobije poruku (elektronska aplikacija Antipodes) za potvrdu pretplate. Za određivanje vremena prijema elektronske izjave primenjuju se pravila Zakona o elektronskom dokumentu i uslugama elektronske sertifikacije.

11.2. Strane u ugovoru o pružanju Usluge su Antipodes DOO, sa podacima navedenim u tački 1.1. i klijenta (u čije ime i za čije ime se podnosi prijava iz tačke 9.2 za zaključivanje ugovora) sa podacima navedenim u obrascu za pretplatu i naknadno dopunjenim podacima upisanim u SalesRay kao deo profila klijenta.

11.3. Ugovor o pružanju Usluge je na neodređeno vreme, a Usluga se koristi u periodu pretplate dok je ugovor na snazi.

11.4. Ugovor o pružanju Usluge stupa na snagu danom kada klijent prvi put pristupi svom klijentskom domenu pomoću korisničkog imena i lozinke poslate u poruci iz tačke 10.4.

11.5. Kada je Ugovor o pružanju usluge zaključen, odnosno kada on stupi na snagu, nije bitno da li je klijent odlučio da koristi uslugu u probnom periodu.

12. Probni rok

12.1. Probni period je trideset dana i počinje da teče od dana podnošenja elektronske izjave za zaključivanje ugovora o korišćenju Usluge (registracija) pod tačkom 9, ukoliko je klijent odabrao mogućnost korišćenja Usluge u probnom periodu.

12.2. Klijent ne duguje nikakvu naknadu za korišćenje usluge tokom probnog perioda.

12.3. SalesRaY podržava funkcionalnost koja omogućava korisniku koji koristi Uslugu tokom probnog perioda da kontinuirano ima informacije o preostalim danima do kraja probnog perioda, kao i da izjavi da želi da koristi Uslugu uz naknadu i po isteku probnog perioda.

13. Sadržaj usluge

13.1. Usluga koju Antipodes pruža klijentu uključuje sledeće:

 1. neprenosivo, neekskluzivno i vremenski ograničeno pravo na korišćenje SalesRaY-a (konfiguracija koju odabere klijent) dostupnog onlajn specijalizovanog softverskog proizvoda (računarskog programa) za planiranje resursa i upravljanje poslovnim procesima kompanija instaliranim na serverima koji su vlasništvo Antipodes-a;
 2. deljeni hosting u kojem klijent, zajedno sa drugim klijentima, u meri koja je neophodna za korišćenje SalesRay-a, koristi računarske resurse i prostor na disku na serveru(ima), kao i druge softverske ili hardverske sisteme i infrastrukturu, u vlasništvu ili koju koristi Antipodes;
 3. održavanje klijentskog domena pomoću kojeg klijent pristupa i koristi usluge iz prethodnih tačaka.

Usluga se pruža "kao što jeste“. Antipodes ne preuzima nikakvu odgovornost niti garantuje da će Usluga u potpunosti odgovarati prirodi, karakteru, ekonomskoj logici, poslovnoj praksi, pojedinačnim elementima, odnosima, procesima ili operacijama u poslovanju klijenta.

Antipodes nije u obavezi da mofifikuje, dopunjuje ili ažurira Usluge na zahtev kljenta.

13.3. Podnošenjem elektronske prijave za sklapanje ugovora o korišćenju Usluge, klijent izjavljuje i ovime se slaže da je upoznat sa prirodom, obimom i funkcionalnostima Usluge, a posebno SalesRaY-a.

13.4. Antipodes će podržavati domen klijenta samo u kontekstu Usluge koja se ovim pruža. Potpisivanjem Ugovora o pružanju usluge, klijent ne stiče bilo kakvo vlasništvo nad domenom klijenta niti bilo koje drugo pravo korišćenja nakon raskida ugovora.

Klijent je saglasan da po raskidu Ugovora o pružanju usluge Antipodes ima pravo da izbriše svoj klijentski domen i da naknadno kreira novi klijentski domen sa istim imenom koji može dati na korišćenje drugom korisniku.

14. Dodatne usluge

14.1. Prim konfiguracije koje kupac može da izabere da koristi ne uključuju podrazumevano:

 1. funkcionalnosti/moduli navedeni kao da imaju zasebnu cenu na veb-sajtu koja definiše konfiguracije i njihove odgovarajuće cenovne planove (kao što su moduli koji integrišu SalesRay sa platformama za elektronsko trgovanje ili sistemima za špediciju);
 2. specifičnu promenu restriktivnih parametara za datu konfiguraciju, uključujući broj korisnika koji ispunjavaju uslove da koriste SalesRay;

Svaki klijent koji želi da koristi takvu dodatnu uslugu može da uputi odgovarajući zahtev prilikom podnošenja prijave za sklapanje ugovora ili naknadno putem posebne funkcionalnosti u okviru SalesRay-a ili pravilima komunikacije u skladu sa ovim Opštim uslovima.

Takve dodatne usluge koje koristi klijent postaju sastavni deo Usluge i plaćaju se za odgovarajući period pretplate u skladu sa Opštim uslovima.

14.2. Usluga neće uključivati druge dodatne usluge koje su, iako su povezane sa pruženom Uslugom, predmet odvojenih pregovora između korisnika i Antipodes-a, kao što su:

 1. SalesRaY podešavanja;
 2. početni unos podataka;
 3. obuka za rad sa SalesRay-om;
 4. druge specifične module i funkcionalnosti koje Antipodes može razviti na zahtev klijenta;

Ovi Opšti uslovi i Ugovor o pružanju Usluge neće se primenjivati na druge Usluge koje se mogu posebno plaćati i/ili se ne pružaju na osnovu pretplate.

14.3. Spisak dodatnih usluga iz ove tačke 14. nije konačan.

15. Konfiguracije usluga i cenovni planovi

15.1. Svaka osoba koja želi da koristi Uslugu može izabrati neku od konfiguracija Usluge koje je unapred definisao Antipodes.

Konkretne informacije o svakoj od konfiguracija i njihovim cenovnim planovima mogu se naći www.salesray.com

Objavljene cene su bez PDV-a.

15.2. Konfiguracije određuju Antipodes na osnovu:

15.2.1. Funkcionalni i tematski moduli definisani u okviru SalesRay-a;

15.2.2. Broj korisnika koji mogu pristupiti i raditi sa SalesRay-om u ime klijenta preko klijentskog domena;

15.2.3. Posebna ograničenja, kao što su:

 1. količina uskladištenih podataka (količina prostora na disku koji zauzima klijent na Antipodes serveru);
 2. broj partnera - lica sa aktivnim statusom (ne obuhvataju arhivirane partnere, shodno relevantnoj SalesRay funkcionalnosti) čiji su podaci dostupni u CRM modulu, bez obzira na prirodu njihovog odnosa sa klijentom;
 3. broj artikala/materijala u aktivnom statusu, za koje su podaci dostupni u modulu Logistika, u nomenklaturi artikala;
 4. broj zapisa u SalesRay-u koji se odnose na finansijska dokumenta izdata tokom odgovarajućeg kalendarskog meseca, uključujući fakture, profakture, kreditne ili debitne note (dugovanja) i priznanice;
 5. broj zapisa o SalesRay komercijalnim, finansijskim, skladišnim ili logističkim operacijama tokom dotičnog kalendarskog meseca.

15.3. SalesRay nudi funkcionalnost (poseban izveštaj) koja omogućava klijentu u bilo kom trenutku tokom važenja Ugovora o pružanju usluge da dobije informacije za potrebe razmatranja obima posla sa SalesRay-om i specifičnih ograničenja iz tačke 15.2.3.

15.4. Tokom operacije koja može dovesti do prekoračenja bilo kojeg od specifičnih ograničenja, SalesRay automatski objavljuje poruku da je ograničenje prekoračeno i ne dozvoljava da se odgovarajuća operacija završi. U tom slučaju, da bi nastavio rad, klijent mora da preduzme odgovarajuće radnje da bi se pridržavao specifičnih ograničenja (npr. arhiviranje dokumenata ili preuzimanje podataka sa Antipodes servera) ili prelazak na drugu konfiguraciju usluge.

15.5. Potpisivanjem Ugovora o pružanju Usluge, klijent izjavljuje i saglasan je da je upoznat sa konfiguracijama Usluge. Pravo klijenta da koristi inicijalnu probnu uslugu pruža klijentu dodatnu mogućnost da donese informisanu odluku o željenoj konfiguraciji usluge i da prilagodi specifična ograničenja iz tačke 15.2.3. sa obimom i prirodom svojih delatnosti.

16. Promena konfiguracije

16.1. U bilo kom trenutku tokom trajanja Ugovora o pružanju usluge, klijent može putem posebne funkcionalnosti izjaviti da želi da koristi drugačiju konfiguraciju usluge. Klijent može odlučiti da odabere samo jednu od onih konfiguracija koje su u tom trenutku dostupne kako je navedeno na veb-sajtu.

Kada je potrebna konfiguracija sa nižim funkcionalnostima i nižim pragovima za specifična ograničenja, promene se mogu primeniti pod uslovom da je klijent uskladio status konfiguracije sa ograničenjima predviđenim u potrebnoj konfiguraciji.

16.2. U skladu sa gore navedenim, klijent takođe može izjaviti da želi da promeni broj korisnika koji mogu da pristupe klijentskom domenu i koriste Uslugu. Kad god je traženi broj korisnika veći od slobodnog broja korisnika navedenog za konfiguraciju, klijent može naznačiti tačan broj korisnika kojima želi da ima pristup svom klijentskom domenu.

Klijent može da ostvari ovo pravo najviše jednom u toku jednog perioda pretplate.

16.3. Po prijemu zahteva klijenta, Antipodes će odmah preduzeti neophodne korake, kako bi obezbedio da se nova konfiguracija može koristiti.

16.4. Uprkos bilo kakvom povećanju ili smanjenju troškova korišćenja Usluge u zavisnosti od novoizabrane konfiguracije ili kada je korisniku ponuđena mogućnost da koristi novu konfiguraciju Usluge ili ako se promenio broj korisnika sa pristupom domenu korisnika, klijent će platiti cenu nove konfiguracije ili u zavisnosti od broja korisnika na početku sledećeg perioda pretplate.

16.5. Prihvatanjem ovih Opštih uslova, klijent izjavljuje da će zahtev za promenu korišćene konfiguracije usluge podneti samo korisnik koji ima pravo da predstavlja klijenta pred trećim licima ili na drugi način propisno ovlašćen da izvrši takvu radnju. Klijent će garantovati poštovanje ove obaveze dodeljivanjem odgovarajuće korisničke uloge koja korisniku daje pravo da zahteva promenu konfiguracije.

17. Period pretplate. Cena i plaćanje

17.1. Period pretplate je jedan kalendarski mesec za koji korisnik uz naknadu stiče pravo na korišćenje Usluga, uključujući korišćenje SalesRay-a.

17.2. Iznos koji klijent plaća za period pretplate biće određen u skladu sa cenovnim planom koji klijent odabere za datu konfiguraciju usluge, plus dodatnu cenu traženih dodatnih usluga koje se time obezbeđuju, uključujući i dodatni broj korisnika kako je navedeno u tački 14.1.

17.3. Antipodes će izdati i poslati klijentu elektronsku fakturu za iznos koji dospeva do petog dana pretplatničkog perioda (kalendarskog meseca) za koji dospeva odgovarajuća uplata.

Izdata faktura je zasnovana na podacima o profilu korisnika (kako ih je klijent dostavio u SalesRay CRM modulu, odeljak Kompanija) i poslata na e-mail adresu koja je tamo navedena. Ukoliko klijent nije naveo E-mail adresu u SalesRay-u, faktura će biti poslata na e-mail adresu navedenu u detaljima registracije klijenta na Veb-sajtu.

17.4. Antipodes neće snositi odgovornost ako klijent nije naveo ispravnu e-mail adresu u SalesRay-u ili ne primi račun iz bilo kog drugog razloga. Neprimanje fakture ne oslobađa klijenta njegove obaveze da plati cenu korišćenja Usluga za odgovarajući period pretplate.

17.5. Klijent je dužan da izvrši uplatu dospelog iznosa do 15. dana u mesecu dotičnog perioda pretplate, čime prihvata i saglasan je da je elektronska faktura dovoljan i validan dokument na osnovu kojeg može izvršiti uplatu.

17.6. Cena korišćenja usluge plaća se:

 1. od momenta stupanja na snagu Ugovora o pružanju usluge (trenutak pristupa korisnikovom domenu, kako je navedeno u tački 11.4), od trenutka kada Klijent nije izričito zatražio korišćenje usluge u probnom periodu ili
 2. od trenutka kada je korisnik kroz funkcionalnost u SalesRay-u izjavio da je saglasan da će ubuduće plaćati odgovarajuću cenu Usluge, kada koristi Uslugu u probnom periodu.

17.7. Ukoliko se pominje trenutak iz prethodnog tačke , ne poklapa se sa prvim danom kalendarskog meseca (period za koji dospeva uplata nije kompletan kalendarski mesec), shodno tome se utvrđuje cena korišćenja Usluge za ovaj kalendarski mesec, pri čemu trošak iznosi 1/30 od ukupne cene korišćenja usluge za ceo deo kalendarskog meseca za svaki dan.

17.8. Plaćanja se vrše isključivo elektronskim putem. Uplate će se vršiti bankovnim transferom na bankovni račun Antipodes-a, kao što je navedeno na veb-sajtu na stranici Kontakti.

Slanjem obaveštenja klijentu u skladu sa procedurom iz stava 25.1.b, Antipodes može navesti drugi bankovni račun za plaćanje koji ne zahteva izmenu ovih Opštih uslova.

Mogu se dogovoriti i drugi načini plaćanja između Antipodes-a i klijenta, putem drugih instrumenata elektronskog plaćanja ili pružaoca platnih usluga.

Antipodes obaveštava kupce o mogućim načinima plaćanja putem poruke na Veb-sajtu.

17.9. Sve troškove plaćanja snosi klijent.

17.10. Antipodes ne duguje potvrdu o primljenoj uplati, osim ako to nije izričito zahtevano od strane klijenta za konkretnu uplatu.

18. Obustava pristupa domenu klijenta zbog neplaćanja

18.1. Antipodes će imati pravo da odmah suspenduje pristup klijenta njegovom korisničkom domenu kada:

 1. probni period je istekao a klijent nije izrazio želju da koristi plaćenu uslugu;
 2. klijent nije ispoštovao rok plaćanja iz tačke 17.5.

18.2. Ukoliko klijentski domen bude suspendovan zbog neplaćanja odgovarajuće cene za korišćenje usluge, Antipodes će zadržati klijentski domen i sačuvati podatke koje je klijent uneo i obradio u SalesRaY-u:

 1. trideset dana nakon obustave pristupa u skladu sa tačkom 18.1.a.;
 2. devedeset dana nakon obustave pristupa u skladu sa tačkom 18.1.b.

18.3. Ukoliko do isteka odgovarajućeg roka iz prethodne tačke, klijent ne izrazi želju da ubuduće koristi Usluge, ugovor o pružanju Usluge će biti raskinut od datuma isteka relevantnog roka.

U rokovima navedenim u prethodnoj tački , pod uslovom da je klijent izvršio sve svoje obaveze plaćanja po ugovoru, Antipodes omogućava klijentu pristup svom korisničkom domenu kako bi klijent mogao da preuzme podatke koje je uneo preko SalesRay-a i koji se nalaze na Antipodes serveru. Takav pristup se obezbeđuje na izričit zahtev klijenta i samo na jedan radni dan po dogovoru između stranaka. Klijent može preuzeti podatke pod uslovima iz tačke 22.10.

18.4. Ako pre isteka relevantnog perioda iz tačke 18.2. kada je klijent izjavio da želi da koristi uslugu u budućnosti, Antipodes će vratiti pristup klijentskom domenu nakon uplate odgovarajuće cene iz tač. 17.5 i 17.7, pri čemu se smatra da je klijent koristio uslugu tokom period kada je pristup klijentskom domenu bio suspendovan.

19. Intelektualna svojina

19.1. Softverski proizvod (računarski program) SalesRay kreirao je Antipodes. Autorska prava na SalesRay, čije je korišćenje obezbeđeno kao deo Usluge, u potpunosti pripadaju Antipodes-u. Antipodes zadržava pravo da koristi SalesRay, kao i da dodeljuje neekskluzivna prava korišćenja SalesRay-a trećim licima.

19.2. Prava intelektualne svojine na sve elemente SalesRay-a i klijentskog domena, preko kojih se koristi, uključujući, ali ne ograničavajući se na kod, dizajn, grafičke slike, tekstualne opise i baze podataka pripadaju Antipodes-u i ne mogu ih koristiti treća lica, uključujući i od strane klijenta, u svrhe koje nisu opisane u ovim Opštim uslovima.

19.3. Od trenutka stupanja na snagu ugovora o pružanju usluge, klijent stiče neisključivo i vremenski ograničeno pravo (u skladu sa relevantnim periodima pretplate za koje je platio cenu usluge) da koriste SalesRay za potrebe planiranja resursa i upravljanja poslovnim procesima preduzeća za sopstvenu komercijalnu aktivnost, prema funkcionalnosti SalesRay-a.

19.4. SalesRay je instaliran na serveru(ima) koji su vlasništvo Antipodes-a i pravo korišćenja računarskog programa se daje samo obezbeđivanjem pristupa klijentu preko domena klijenta.

19.5. Klijent ne sme da instalira ili skladišti SalesRay, ili pojedinačne elemente programa na klijentovim sopstvenim hardverskim uređajima ili uređajima trećih strana, niti da daljinski prenosi, prevodi, revidira i podnosi druge promene u SalesRay-u. Kada su takve radnje potrebne u svrhe za koje je klijent stekao pravo da koristi SalesRaiy uključujući i ako je klijent otkrio greške u programu, klijent treba da se poveže sa Antipodes-om radi koordinacije pratećih aktivnosti, uključujući, ako je potrebno da se zaključi dopunska odredba ugovora o pružanju Usluge.

19.6. Bez izričitog pismenog pristanka Antipodes-a, klijent ne može koristiti klijentski domen ili SalesRay u komercijalne svrhe osim onih navedenih u ovim Opštim uslovima, ili na bilo koji drugi način, direktno ili indirektno, u svrhe materijalne koristi mimo korišćenja Usluge. Konkretno, bez izričite pismene saglasnosti Antipodes-a, klijent ne sme da kopira, menja, dopunjuje ili koristi SalesRay za kreiranje izvedenih dela.

19.7. Bez izričitog pismenog pristanka Antipodes-a, klijent ne može u svoje ime ili u ime treće strane distribuirati, isporučivati, prodavati ili jednostrano dozvoliti korišćenje SalesRay-a trećim licima, ili pružati pomoć na bilo koji drugi način trećim licima, u svrhu kršenja ili zaobilaženja zabrana navedenih u ovim opštim uslovima.

19.8. Nijedan deo ovih Opštih uslova ne može se tumačiti kao davanje izričitog pristanka Antipodes-a pod tačkom 19.6 ili 19.7.

19.9. U slučaju da klijent ili treće lice prekrši pravo intelektualne svojine Antipodes-a, pristupom preko klijentskog domena, Antipodes će imati pravo da odmah i bez ikakvog upozorenja suspenduje pristup klijentu njegovom klijentskom domenu i SalesRay-u i/ ili da raskine ugovor o pružanju usluge. U takvim slučajevima, Antipodes neće biti odgovoran za štetu nanesenu klijentu ili trećim licima, nastalu na bilo koji način obustavom pristupa i/ili raskidom ugovora.

19.10. Antipodes će imati pravo na nadoknadu za svu štetu koja može nastati kao direktna i neposredna posledica povrede autorskih prava SalesRay-a, uključujući izgubljenu korist i drugu nematerijalnu štetu.

20. Poverljivost

20.1. Svaka od strana u ugovoru o pružanju Usluge se obavezuje da će štititi poverljive podatke druge strane.

20.2. Sve činjenice, informacije, rešenja i podaci koji nisu javni, a postali su poznati stranci kao posledica izvršenja obaveza ili ostvarivanja prava po osnovu ugovora, a čije je čuvanje u interesu druga strana na koju se informacija odnosi, smatraće se poverljivom.

Bez ograničenja, sve informacije finansijske, komercijalne ili tehničke prirode, informacije o strategijama, poslovnoj praksi, menadžmentu, osoblju, potencijalnim ili trenutnim izvođačima, imovini, učešću u drugim privrednim društvima, drugim imovinskim ili nematerijalnim pravima, građanskim i komercijalnim odnosima sa trećim licima, odnosima sa nadzornim i drugim organima uprave, učešću u sudskim i pretkrivičnim postupcima, članstvo u neprofitnim udruženjima, strukovnim organizacijama i dr., što je stranci postalo poznato u izvršenju ugovora o pružanju usluge i nije otkriven od strane druge strane uz izričitu naznaku da može biti dostupan trećim licima, smatraće se poverljivim.

Konkretno, Antipodes će činjenice, informacije, tehnološka rešenja i podatke koji se odnose na SalesRaž koji nisu vidljivi u normalnoj upotrebi računarskog programa smatrati poverljivim.

Konkretno, svi podaci koje klijent unosi i obrađuje preko SalesRay-a i koji nisu javno poznati smatraće se poverljivim.

20.3. Forma u kojoj su relevantne informacije postale poznate stranci ili medijumu u kome se čuvaju neće uticati na poverljivu prirodu informacija.

20.4. Na poverljivu prirodu informacija neće uticati da li su date pre (npr. tokom pregovora) ili tokom trajanja Ugovora o pružanju usluge.

20.5. Sledeće informacije neće se smatrati poverljivim:

 1. informacije dobijene od treće strane koja nije eksplicitno ograničila njihovo širenje;
 2. informacije koje su stranci bile poznate po pravnom osnovu pre uspostavljanja odnosa između stranaka;
 3. informacije koje su stranke samostalno utvrdile ili zakonito stekle iz drugog izvora.

20.6. Svaka strana je u obavezi da:

 1. da zaštiti poverljive informacije druge strane, barem sa istom pažnjom kao u pogledu sopstvenih poverljivih informacija;
 2. da koristi poverljive informacije do kojih je došao samo u svrhu uspostavljanja odnosa sa drugom stranom ili odnosa koji je već uspostavljen za pružanje Usluge;
 3. da daje poverljive informacije trećim licima samo nakon prethodnog i izričitog pristanka strane na koju se poverljive informacije odnose;
 4. da ograniči pristup za svoje zaposlene ili druga ugovorna lica poverljivim informacijama druge Strane samo u meri u kojoj je takav pristup potreban u svrhu uspostavljanja odnosa ili za već uspostavljene odnose za pružanje Usluge;

20.7. Ograničenja iz tačke 20. ne primenjuju se na:

 1. informacije koje podležu obelodanjivanju na osnovu pravnog (zakonskog) instrumenta ili drugog obavezujućeg akta od strane nadležnog državnog ili propisno ovlašćenog državnog organa, uključujući sud ili arbitražu sa odgovarajućom nadležnošću;
 2. informacije koje treba da se obelodane sudu ili arbitraži odgovarajuće nadležnosti u cilju zaštite prava i legitimnih interesa stranke, u slučaju spora između strana u vezi sa neispunjenjem Ugovora o pružanju Usluga od strane druge Strane na koju se informacije odnose.

20.8. Strana koje otkrije informacije u skladu sa uslovima iz prethodnog stava nije dužno da:

 1. da unapred obavesti ili traži saglasnost druge strane za obelodanjivanje informacija;
 2. da obavesti drugu stranu o obelodanjivanju informacija kada postojeća zakonska regulativa predviđa ograničenje za takvo obaveštenje.

20.9. Odredbe tačke 20. će se primenjivati, osim ako je drugačije navedeno u Politici privatnosti i Ugovoru o obradi podataka, u vezi sa ličnim podacima u smislu Uredbe 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca. u pogledu obrade ličnih podataka.

21. Prava i obaveze Antipodes-a

21.1. Antipodes će se obavezati da uloži sve potrebne napore kako bi klijentu pružio mogućnost da koristi uslugu u periodu pretplate. Međutim, Antipodes neće biti u obavezi i ne garantuje da će, prema uslovima ovih Opštih uslova, moći da obezbedi klijentu pristup njegovom klijentskom domenu i normalno korišćenje SalesRay-a.

U okviru ove obaveze, Antipodes će biti u obavezi da obezbedi internet konekciju na sopstvenim serverima na kojima je instaliran SalesRay i da održava klijentski domen. Antipodes se ne obavezuje da obezbedi povezivanje opreme klijenta na Internet.

21.2. U slučaju specifičnih tehničkih zahteva za korišćenje usluge od strane klijenata u vezi sa softverskim ili hardverskim sistemima, Antipodes se obavezuje da će u dobroj veri objaviti informacije o ovim zahtevima na način iz tačke 25.9 Opštih uslova veb-sajta po sopstvenom nahođenju ili na drugi odgovarajući način.

21.3. Antipodes će se obavezati da o svom trošku i u razumnom vremenskom roku otkloni sve greške (kao što je definisano u tački 23.2 u nastavku) u SalesRay-u, bez obzira da li su postojale na dan kada je ugovor o pružanju usluge zaključen ili kada se dogodio naknadno.

21.4. U cilju usaglašavanja sa zahtevima poverljivosti ovih Opštih uslova i Politike privatnosti, Antipodes će se obavezati da uloži razumne napore i mere da obezbedi:

 • integritet informacija o klijentu, kao što je zahtev da se podaci koje je uneo i obradi klijent ne mogu menjati/zameniti na neovlašćen način ili od strane neovlašćenih lica, u toku njihove obrade i zahtev da se ne dozvoli izmena ili neovlašćena manipulacija funkcije za obradu podataka (SalesRay);
 • poverljivost informacija, kao što je zahtev da se informacije ne otkrivaju neovlašćenim licima tokom njihove obrade;
 • dostupnost informacija, kao što je zahtev da se obezbedi kontinuirana obrada podataka od strane ovlašćenih lica (korisnika) i funkcionalnost SalesRay-a u pogledu obrade podataka i njihovog brzog obnavljanja kada je to potrebno.

21.4.1. Antipodes će preduzeti sve neophodne tehničke mere kako bi obezbedio da se podaci koje klijent unese, obrađuje i uskladišti prilikom korišćenja Usluge čuvaju na način koji sprečava pristup podacima bez ovlašćenog pristupa klijentskom domenu.

21.4.2. Antipodes je u obavezi da najmanje jednom u toku jednog radnog dana naprave rezervne (back-up) kopije podataka o klijentu koje će biti uskladištene na serveru različitom od servera/servere na kome se navedeni podaci uobičajeno čuvaju i obrađuju od strane klijenta. Antipodes će čuvati rezervne kopije u periodu od sedam dana od dana kada su napravljene, osim ako po sopstvenom nahođenju ne odluče da čuvaju podatke na duži vremenski period.

Po načinu dogovora između Antipodes-a i klijenta, rezervne kopije se mogu koristiti za obnavljanje klijentskih baza podataka u slučaju da je njihov integritet ili dostupnost oštećen.

21.5. U slučaju neovlašćenog pristupa trećeg lica podacima klijenta, Antipodes će odmah obavestiti klijenta o incidentu i preduzetim merama za očuvanje ili vraćanje poverljivosti podataka klijenta.

Antipodes se obavezuje da uloži sve razumne napore da utvrdi okolnosti u kojima je pristup podacima bio nepropisan, uključujući kada je to potrebno da pomogne u zaštiti prava i legitimnih interesa klijenta na koje utiču treća lica.

Antipodes nije u obavezi, ali može, po sopstvenom nahođenju, da čuva informacije o vremenu u kome je određena operacija izvršena u SalesRay-u i u vezi sa korisnikom (prema podacima profila) koji je izvršio operaciju. U ovom slučaju, organizacija, obim i priroda informacija koje se čuvaju biće u potpunosti stvar diskrecionog prava Antipodes-a i mogu se koristiti samo za sprovođenje mera za osiguranje poverljivosti informacija.

21.6. U skladu sa zahtevima Politike privatnosti, u cilju poboljšanja kvaliteta pružene Usluge, kao i za razvoj i predstavljanje novih SalesRaž funkcionalnosti, Antipodes može koristiti informacije koje je klijent uneo, obradio ili sačuvao prilikom korišćenja Usluge.

Podatke unete u SalesRay i koji predstavljaju profil klijenta, Antipodes će koristi i prilikom sastavljanja fakture iz tačke 17.3.

Antipodes može pristupiti podacima i koristiti ih kad god je to neophodno za otkrivanje neovlašćenog pristupa i preduzimanje odgovarajućih radnji za rešavanje prekršaja.

21.7. Antipodes se neće obavezati, uključujući i na izričiti zahtev klijenta, da pristupa ili na drugi način manipuliše podacima koje je klijent možda uneo, obradio ili uskladištio prilikom korišćenja Usluge.

21.8. Antipodes se ne obavezuje da kontroliše ili održava funkcionalnosti za automatsku proveru operacija koje korisnik obavlja prilikom korišćenja Usluge u smislu njihove usklađenosti sa ovim Opštim uslovima ili njihove zakonitosti.

Bez obzira na gore navedeno, i bez ikakvih preliminarnih uslova, Antipodes ima pravo da izvrši inspekcijski nadzor i ukoliko otkrije nezakonite radnje od strane klijenta prilikom korišćenja Usluge, uključujući povredu prava i legitimnih interesa trećih lica, odmah će suspendovati pristup klijentu klijentskom domenu i/ili raskinuti Ugovor o pružanju usluge.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova, klijent razume i saglasan je da će Antipodes imati pravo da odluči koje radnje od strane klijenta će predstavljati kršenje ovih Opštih uslova, da preduzme odgovarajuće mere za otklanjanje kršenja ili da raskine ugovor za pružanje Usluge, bez dugovanja bilo kakve nadoknade.

21.9. Antipodes može slati komercijalne komunikacije (poruke) klijentu nudeći pružanje sopstvenih dobara ili usluga ili usluga trećih lica. Prihvatanjem Opštih uslova, kupac je saglasan da prima komercijalne komunikacije (poruke)od Antipodes-a.

21.10. 21.10. Antipodes se obavezuje da održava e-mail support@salesray.com i da u razumnom roku odgovara na upite korisnika o problemima nastalim u pružanju Usluge, uključujući i rad SalesRay.

21.11. Na način naveden u ovim Opštim uslovima, Antipodes ima pravo da jednostrano menja Opšte uslove, konfiguracije usluga i cenovne planove.

21.12. Gore navedena prava i obaveze Antipodesa u vezi sa pružanjem Usluge nisu isrpno opisane. Pojedinačna prava ili obaveze Antipodesa mogu biti sadržana u drugim tekstovima ovih Opštih uslova.

22. Prava i obaveze klijenta

22.1. Klijent se obavezuje da će se pridržavati ovih Opštih uslova kao i drugih pravno obavezujućih dokumenata na koje se ovi Opšti uslovi odnose, u meri u kojoj sadrže uslove za korišćenje Usluge, kao što su Politika privatnosti i Ugovor o obradi podataka.

22.2. Klijent se obavezuje da će se pridržavati svih pojedinačnih (uslovljenih na pojedinačnog klijenta) ili opštih (adresanih svim klijentima) uputstava definisanih od strane Antipodes-a koja se odnose na ispravno funkcionisanje SalesRai-a, a koja obezbeđuju pristup domenu klijenta i mere koje se odnose na na zaštitu podataka o klijentima;

22.3. Klijent se obavezuje da će koristiti uslugu u dobroj nameri, u skladu sa SalesRay oznakom, kako je definisano u ovim Opštim uslovima i za potrebe sopstvenog poslovanja;

22.4. Korišćenjem usluge, klijent je u obavezi da poštuje obavezne zakonske odredbe važećeg zakonodavstva, Opštim uslovima i dobrim moralom, uključujući da ni na koji način ne narušava materijalna ili nematerijalna prava ili legitimne interese Antipodes-a, ili trećih lica.

22.5. Prilikom korišćenja usluge, klijent je dužan da:

 1. da ne distribuira nikakve informacije koje mogu predstavljati komercijalnu ili poslovnu tajnu ili druge poverljive informacije koje pripadaju Antipodes-u ili trećim licima;
 2. da ne širi, skladišti, prima ili pruža pristup informacijama bilo koje vrste, posedovanju, upotrebi ili distribuciji koja je zabranjena važećim zakonom, uključujući pojedinačne datoteke ili fragmente datoteka koji krše strana autorska prava ili druga prava intelektualne svojine;
 3. da ne koristi softver, skripte, programske jezike i druge tehnologije, uključujući neželjenu poštu, koje mogu ometati korišćenje usluge od strane drugih klijenata ili narušiti integritet ili normalan rad softverskih ili hardverskih sistema koji pripadaju Antipodes-u ili trećim stranama;

22.6. Klijent će biti u obavezi da održava aktuelne, potpune i tačne podatke u SalesRay-u, koji predstavljaju njegov profil klijenta.

22.7. Ugovor o pružanju Usluge ne daje klijentu pravo da instalira SalesRay na sopstveni hardverski sistem ili sistem treće strane, da ga koristi na bilo koji drugi način osim putem domena klijenta, ili da kopira, čuva, emituje, prevodi, obraditi ili na bilo koji drugi način izmeniti SalesRay, uključujući i kada smatra da je to neophodno za uklanjanje grešaka.

22.8. Klijent nema pravo da preduzima bilo kakve radnje ili da pomaže trećim licima da kreiraju derivate SalesRay proizvoda.

Pored navedenog, klijent nema pravo da tehnološki ili tehnološkim putem preuzima informacione resurse ili delove informacionih resursa koji mogu pripadati bazama podataka SalesRay-a za potrebe kreiranja sopstvenih derivativnih baza podataka.

22.9. Osim ako nije drugačije izričito ugovoreno, klijent je dužan da izvrši neophodna podešavanja za sopstveno poslovanje i normalan rad sa SalesRay-om, u skladu sa opštim uputstvima dostupnim na Veb-sajtu ili pojedinačnim uputstvima Antipodes-a, a kojima je klijent obavešten u skladu sa ovim Opštim uslovima.

22.10. Klijent može preuzeti informacije koje je možda uneo i obradio preko SalesRay-a, u meri u kojoj je takva funkcionalnost predviđena u SalesRay-u da omogući preuzimanje takvih informacija od strane klijenta, samo one informacije koje su predviđene u takvoj funkcionalnosti.

Na dan donošenja ovih Opštih uslova, SalesRay sadrži funkcionalnosti za preuzimanje informacija izvozom u Excel.(XLS) format datoteke.

Sve informacije za koje SalesRay ne sadrži funkcionalnost za preuzimanje, bez obzira na njihov tip, prirodu i način obrade, klijent ne sme da preuzima, čuva i obrađuje na sopstvenim uređajima, osim ako nisu ispunjeni uslovi za prenos takvih informacija, izričito dogovoren sa Antipodes-om.

22.11. U skladu sa funkcionalnostima SalesRay-a i organizacijom sopstvenog poslovanja, klijent se obavezuje (nakon inicijalnog pristupa klijentskom domenu, putem pristupa koji obezbeđuje Antipodes) samostalno:

 1. da kreira, obezbedi i upravlja, uključujući, ako je potrebno, opozove ili izbriše, bilo koji način pristupa (korisnička imena i lozinke) svom klijentskom domenu korisnika, koji će u ime klijenta pristupati klijentskom domenu i raditi sa SalesRay-om;
 2. da dodeljuje korisnicima odgovarajuće role u SalesRay-u, čime se definiše nivo prava koja imaju kada rade sa SalesRay-om.

22.12. Klijent je dužan da u okviru svojih aktivnosti kreira neophodnu organizaciju (korisnička imena i lozinke) za identifikaciju i autentifikaciju prava pristupa klijentskom domenu, samo od onih korisnika koji imaju pravo pristupa i rada sa SalesRaž-om u ime klijenta. Klijent je odgovoran za sve radnje izvršene prilikom korišćenja korisničkih imena i lozinki za pristup klijentskom domenu koji je kreirao i obezbedio.

Na način utvrđen ovim Opštim uslovima, klijent je dužan da o svakom slučaju kršenja pravila pristupa njegovom klijentskom domenu odmah obavesti Antipodes, bez obzira da li je kršenje počinio propisno ovlašćeni korisnik ili treće lice.

22.13. Gore navedena prava i obaveze klijenta koje proizilaze iz korišćenja Usluge nisu detaljno opisana. Pojedinačna prava ili obaveze klijenta mogu biti sadržana u drugim tekstovima ovih Opštih uslova.

23. Odgovornost

23.1. Prihvatanjem ovih Opštih uslova, klijent izjavljuje da je upoznat sa funkcionalnostima SalesRay-a i da će korišćenje usluge biti na njegov isključivi rizik i odgovornost. Strane su saglasne da Antipodes neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu prouzrokovanu klijentu, uključujući i izgubljenu korist, koja proističe iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Usluge, osim ako je šteta prouzrokovana od strane Antipodes-a namerno ili usled grubog nemara.

Konkretno, Antipodes neće biti odgovoran prema klijentu ili trećim licima za štetu i izgubljenu korist koji mogu nastati kao rezultat gubitka, brisanja ili modifikacije informacija, materijala, dokumenata, poruka ili bilo kojih podataka svih vrsta, bez obzira na razloga koji su doveli do nastanka štete.

Antipodes ne snosi odgovornost prema klijentu ili trećim licima za štetu i izgubljenu korist do kojih može doći usled korišćenja nepotpunih, netačnih ili nepouzdanih podataka, kao i elektronskih poruka i drugih informacija razmenjenih između klijenta i trećih lica putem funkcionalnost SalesRay-a, bez obzira na razloge koji su doveli do nastanka štete.

23.2. Prihvatanjem ovih Opštih uslova, klijent izjavljuje da je upoznat sa mogućnošću da SalesRay može sadržati greške i da klijent neće tražiti nikakvu naknadu od Antipodes-a za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu i gubitak koristi prouzrokovane greškama u SalesRay-u, osim ako je štetu prouzrokovao Antipodes namerno ili usled grubog nemara.

Potpuna ili delimična neoperativna funkcionalnost će se smatrati greškom u SalesRay-u.

23.3. Prihvatanjem ovih Opštih uslova, klijent izjavljuje da je upoznat i da je saglasan da postoji mogućnost da dođe do nepredviđenih okolnosti koje mogu dovesti do prekida pristupa klijentskom domenu ili korišćenja SalesRay-a, ili na drugi način prouzrokovati ograničenje ili otežano korišćenje usluge. Klijent je saglasan da u takvim slučajevima neće tražiti nikakvu korist od Antipodesa za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu i izgubljenu korist.

Konkretno, Antipodes neće biti odgovoran za štete bilo koje vrste uzrokovane višom silom ili slučajnim događajima, ili bilo kojim okolnostima koje su van kontrole Antipodes-a i koje se ne mogu predvideti ili sprečiti. Kako bi se izbegla bilo kakva sumnja, strane će prihvatiti i saglasiti se da su takve nepredviđene okolnosti, ali ne samo, prekid u snabdevanju električnom energijom, problemi u globalnoj (Internet) mreži, kao i protivpravna dela trećih lica, izazivajući direktan ili indirektan prekid pristupa klijentu klijentskom domenu.

Ukoliko Antipodes nije u mogućnosti da obezbedi korišćenje usluge usled više sile, dužan je blagovremeno i u meri u kojoj je to moguće, a na način iz tačke 25.9,obavesti klijenta o prirodi događaja više sile i moguće posledice toga na izvršenje ugovora o pružanju Usluge.

23.4. Prihvatanjem ovih opštih uslova, klijent izjavljuje da je upoznat i saglasan da će Antipodes imati pravo da ukine pristup klijentovom domenu, ili na bilo koji drugi način preduzme radnje da spreči, ograniči ili ometa korišćenje usluge, u prisustvu bilo kog od sledećih uslova:

 • radnje će biti neophodne za sprečavanje ili otklanjanje posledica bilo kakvih nepovoljnih događaja koji su štetni po kvalitet usluge, uključujući i one koje se tiču bezbednosti pristupa klijenta klijentskim domenima, rada sa SalesRay-om ili bazama podataka klijenata;
 • radnje će biti neophodne da bi se otklonile greške u SalesRay-u;
 • radnje će biti neophodne za verifikaciju i implementaciju novih funkcionalnosti ili optimizaciju postojećih u SalesRay-u;
 • radnje će biti neophodne za verifikaciju, tehničku podršku, poboljšanje ili optimizaciju softverskih ili hardverskih sistema i infrastrukture u vlasništvu ili korišćenju od strane Antipodes-a (preventivne procedure koje mogu biti planirane ili slučajne).

Klijent je saglasan da u gore navedenim slučajevima neće tražiti beneficije od Antipodes-a za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu i gubitak beneficija uzrokovanih nemogućnošću, ograničenjima ili pogoršanjem pružene usluge, pod uslovom da je Antipodes uložio razumne napore da ograniči period tokom kojeg je korišćenje usluge postalo nemoguće ili otežano. U takvim slučajevima, Antipodes će unapred obavestiti klijente o bilo kakvom neposrednom privremenom prekidu pristupa ili bilo kojim drugim poteškoćama u korišćenju Usluge u skladu sa tačkom 25.9. Ukoliko radnje Antipodes-a utiču na pojedinačne klijente, obaveštavanje se vrši u skladu sa tačkom 25.1.b.

23.5. Antipodes neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu bilo koje prirode koja nastane u vezi sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja SalesRay-a ili pristupa klijentskom domenu.

Antipodes neće snositi odgovornost u slučajevima kada klijent ne može da iskoristi maksimalni kapacitet pružene usluge iz razloga koji zavise od opreme koju klijent koristi. Konkretno, ali ne ograničavajući se na, Antipodes neće imati obavezu da pomaže klijentu u optimizaciji njegovog softverskog ili hardverskog sistema za potrebe rada sa Uslugom i povezivanjem.

23.6. Prihvatanjem ovih Opštih uslova, klijent izjavljuje da je obavešten i da je saglasan da Antipodes nije u obavezi da pregleda, niti da SalesRay sadrži bilo kakve funkcionalnosti za automatsko ispitivanje, podatke i materijale bilo koje prirode koje je klijent uneo, obrađuju i čuvaju u SalesRay-u, sa stanovišta zakonitosti upotrebe, opravdanosti, potpunosti, autentičnosti ili svrhe za koje se podaci obrađuju.

Bez obzira na gore navedeno, na sopstvenu inicijativu ili nakon obaveštenja treće strane, Antipodes će imati pravo da istraži i suspenduje pristup klijentskom domenu, da ograniči korišćenje Usluge ili pristup pojedinačnim kategorijama podataka kada je obrada podataka u suprotnosti sa ovim Opštim uslovima, imperativnih normi važećeg zakonodavstva, morala ili koja mogu štetiti pravima i legitimnim interesima trećih lica. U ovim slučajevima, Antipodes neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu i izgubljenu korist na strani klijenta ili trećih lica koja su posledica suspenzije, ukidanja ili ograničenja pristupa.

Odgovornost za zakonitost, istinitost, potpunost i usklađenost sa svrhama odnosa za koje SalesRay unosi, obrađuje ili čuva podatke i materijale snosi klijent. Antipodes ne snosi odgovornost prema klijentu ili bilo kom trećem licu za uspostavljanje, implementacija i raskid odnosa između klijenta i trećih lica, uključujući štetu i izgubljenu dobit kao rezultat takvog odnosa, kada je na bilo koji način povezano korišćenje Usluge sa takvim odnosom. Posebno, ovo pravilo se odnosi, ali nije ograničeno na, odnose:

 • povezan sa ličnim podacima koje klijent obrađuje preko SalesRay-a ili
 • koje je klijent uspostavio ili u vezi sa kojima on/ona obavlja operacije koristeći funkcionalnosti ili module u SalesRay-u za integraciju sa platformama za e-trgovinu ili pružaoci usluga špedicije.

23.7. Klijent je dužan da nadoknadi Antipodes-u svu štetu nastalu tokom korišćenja Usluge, kršenjem ovih Opštih uslova ili obavezujućih pravila važećeg zakona. Klijent je dužan da Antipodes-u nadoknadi štetu nastalu radnjama korisnika kojima je klijent obezbedio sredstva i uslove za pristup domenu klijenta.

23.8. Klijent je dužan da nadoknadi Antipodes-u za svu štetu i izgubljenu korist, uključujući, ali ne ograničavajući se, novčane kazne, advokatske honorare i druge troškove, koji proističu iz administrativnih sankcija, tužbi protiv Antipodes-a ili obeštećenja isplaćene trećim licima u vezi sa korišćenje usluge od strane klijenta u suprotnosti sa imperativnim zakonskim odredbama, moralom ili na način koji može naneti štetu pravima i legitimnim interesima trećih lica.

23.9. Klijent se obavezuje da će Antipodes obeštetiti za svu štetu nastalu korišćenjem klijentskog domena i SalesRay-a od strane trećih lica, kojima je klijent (ili korisnici koji nastupaju u njegovo ime) kršenjem ovih Opštih uslova obezbedio sredstva identifikacije (korisničko ime i lozinka) ili na drugi način obezbedio uslove za pristup SalesRay-u.

24. Raskid ugovora

24.1. Osim u slučajevima predviđenim ovim Opštim uslovima, ugovor o pružanju Usluge se raskida:

 1. po međusobnom dogovoru stranaka;
 2. u slučaju izmena i dopuna Opštih uslova od strane Antipodes-a sa kojima se klijent ne slaže;
 3. u slučaju neplaćanja od strane klijenta cene koja se plaća za period pretplate i isteka uslova utvrđenih Opštim uslovima tokom kojih je suspendovan pristup klijentskom domenu;

24.2. Raskid ugovora o pružanju Usluge neće osloboditi klijenta obaveze plaćanja cene usluge koja je korišćena pre datuma kada je pristup njegovom korisničkom domenu suspendovan.

24.3. Ukoliko jedna od ugovornih strana za pružanje usluge ne ispoštuje svoju obavezu iz ovih Opštih uslova iz razloga sopstvene odgovornosti, druga strana može raskinuti ugovor, pri čemu će krivcu dati dovoljno vremena uz upozorenje da će po isteku roka, ugovor smatrati raskinutim. Rok iz ove tačke ne može biti kraći od tri radna dana.

Antipodes može izjaviti da raskida ugovor bez obaveštenja i bez obaveze plaćanja naknade, kada utvrdi da je klijent svojim radnjama u vezi sa pruženom Uslugom, je prekršio pravila navedena u ovim Opštim uslovima u vezi sa politikom privatnosti intelektualne svojine, zabrane u važećem zakonodavstvu ili opšte prihvaćenim moralnim standardima.

24.4. Osim u slučajevima i pod uslovima iz tačke 24.5, nakon raskida ili poništenja ugovora o pružanju usluge, Antipodes neće čuvati podatke koje je klijent uneo i obradio u SalesRay-u i koji se nalaze na Antipodes serveru i odmah će ih uništiti na način koji sprečava njihov oporavak.

Antipodes nije u obavezi i ne snosi nikakvu odgovornost za čuvanje podataka koje je klijent uneo u SalesRay, nakon raskida ili poništenja ugovora o pružanju usluge, bez obzira na osnovu raskida ili poništenje ugovora.

24.5. Ukoliko ugovor bude raskinut zbog neispunjenja od strane klijenta, Antipodes će čuvati informacije koje je klijent uneo u SalesRay i koji se nalaze na serveru Antipodes-a na dan raskida, šezdeset dana od dana raskida ugovora. Po isteku ovog perioda, Antipodes može uništiti podatke na način koji onemogućava njihovo obnavljanje.

U navedenom roku od šezdeset dana, pod uslovom da je klijent ispunio sve svoje obaveze za plaćanje koje proizilaze iz ugovora, Antipodes će omogućiti pristup klijentu klijentskom domenu, kako bi klijent mogao da preuzme podatke unete u SalesRay a koji se nalazi na Antipodes serveru na dan kada je ugovor raskinut.

Takav pristup se obezbeđuje na izričit zahtev klijenta i samo jedan radni dan po dogovoru između strana.

Klijent može preuzeti u skladu sa uslovima iz tačke 22.10.

Pravilo iz ove tačke 24.5 neće se primenjivati na informacije, materijale, dokumente, poruke i podatke bilo koje prirode čije je posedovanje, korišćenje ili distribucija zabranjeno važećim zakonodavstvom, uključujući datoteke ili odvojene fragmente datoteka koje su u suprotnosti sa strano autorsko pravo ili druga prava u vezi sa intelektualnom svojinom. Antipodes može odmah izbrisati bez dužne naknade takve podatke, materijale, dokumente ili poruke po sopstvenom nahođenju.

24.6. U slučaju raskida ili otkazivanja ugovora o pružanju usluge, u meri u kojoj je to dozvoljeno u skladu sa imperativnim odredbama važećeg zakonodavstva, Antipodes ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili izgubljenu korist od strane klijenta ili trećih lica prouzrokovanu ili u vezi sa raskidom ili poništenjem ugovora o pružanju usluge. Konkretno, ali bez ograničenja, Antipodes neće biti odgovoran za štetu bilo koje vrste, uključujući izgubljenu korist (beneficiju), uzrokovano od:

 • prekinut pristup domenu klijenta;
 • prestanak korišćenja SalesRay-a;
 • nemogućnost klijenta da pristupi i koristi podatke koje je uneo/unela u SalesRay i koji se nalaze na Antipodes serveru(ima);
 • uništavanje podataka na način iz tačke 24.4 ili 24.5, uključujući i kada je primljen zahtev za prenos ili omogućavanje pristupa podacima, a klijent nije ispunio svoje obaveze iz ugovora.

25. Komunikacija između Antipodes-a i klijenta

25.1. Sva korespondencija između strana u vezi sa implementacijom, raskidom ili poništenjem ugovora o pružanju usluge vrši se u pisanoj elektronskoj formi putem elektronske pošte (e-mail), pod sledećim uslovima:

 1. izjave klijenta će biti poslate e-poštom (e-mail) sa klijentove e-mail adrese kao što je naznačeno u profilu klijenta i adresirane na sledeću adresu e-pošte (e-mail) Antipodes info@salesray.com;
 2. izjave Antipodes-a se šalju e-poštom (e-mail) sa info@salesray.com i adresiraju se na e-mail adresu naznačenu u profilu klijenta;
 3. izjava je tehnološki snimljena na način koji omogućava njenu reprodukciju.

25.2. Strane se izjašnjavaju da će izjave koje stižu sa e-mail adresa navedenih u prethodnoj tački ili koje stižu na njih davati lice koje predstavlja stranu u ugovoru i koje ima pravo da ih šalje/primi u ime dotične strane.

25.3. Izjave iz prethodne tačke smatraće se poslatim i primljenimu skladu sa pravilima Zakona o elektronskom dokumentu i uslugama elektronskog sertifikovanja.

Za potrebe ovih Opštih uslova smatraće se da je primalac saznao za sadržaj izjave najkasnije prvog radnog dana od dana njenog prijema.

25.4. Strane su saglasne da prijem komunikacije koja sadrži relevantnu izjavu, obaveštenje ili drugi elektronski dokument ne mora biti izričito potvrđen.

25.5. Sve poruke poslate sa e-mail adresa navedenih/definisanih u tački 25.1 smatraće se da su poslate u ime dotične strane.

25.6. Strane će se saglasiti da ako bilo koja od njih ne podržava važeću adresu e-pošte (e-mail) ili nije ažurirala svoju e-mail adresu (ili u slučaju da Antipodes nema takvu adresu navedenu na veb-sajtu), smatraće se da je izjava, obaveštenje ili druga isprava, koja proizilazi iz ugovora o pružanju usluge, primljena od okrivljene strane onog dana kada ga je druga strana poslala.

25.7. Svaka strana, kada smatra da je to potrebno, može poslati poruku drugoj strani pismo sa potvrdom o prijemu. Stranke nisu dužne da komuniciraju na ovaj način, čak ni pod uslovima iz prethodne tačke.

25.8. Usmene poruke, uključujući i telefonske, treba potvrditi u pisanoj elektronskoj formi na način iz prethodnih stavova. Datum prijema poruke biće datum kada je primljena poruka potvrde.

25.9. Klijent je saglasan da Opšta obaveštenja ili uputstva za rad sa SalesRay-om upućena svim ili grupi klijenata, Antipodes može objaviti na odgovarajući način na Veb-sajtu. U ovom slučaju, datum prijema obaveštenja ili instrukcije od strane klijenta biće datum objavljivanja na veb-sajtu.

26. Podrška i održavanje u vezi sa korišćenjem Usluge

26.1 Korespondencija između strana u vezi sa korišćenja Usluge, njegovim održavanjem i rešavanjem problema, odvija se na dva načina koje Antipodes obezbeđuje – putem e-pošte na info@salesray.com ili putem telefona na 067 722 3267.

26.2. Usluga „Podrška e-poštom“ ne podleže naplati i besplatna je tokom trajanja ugovora. Obavlja se u pisanoj elektronskoj formi i sprovodi se elektronskom poštom (e-mail). Usluga treba da važi od datuma potvrde registracije od strane klijenta, koje se smatra početkom ugovornog odnosa između strana prema čl. 11. ovih OU, i to za ceo period trajanja ugovora.

26.3. Usluga „Telefonska podrška“ je besplatna u prvih 6 meseci od dana potvrde registracije od strane klijenta, koje se smatra početkom ugovornog odnosa između strana prema čl. 11 sadašnjih OU. Nakon isteka perioda besplatne telefonske podrške od 6 meseci, klijent može da nastavi da koristi uslugu podrške putem e-pošte besplatno.

U slučaju da korisnik želi da nastavi da koristi uslugu „Telefonska podrška“ i nakon besplatnog perioda, ista se usluga dodatno naplaćuje prema aktuelnim cenovnim uslovima.

26.4 Prekid pristupa usluzi „Telefonska podrška“ za sve klijente, bez obzira na odabrani cenovni plan, sprovodi se: a) na zahtev kupca; b) u slučaju nepoštovanja roka iz tačke 17.5.

27. Obim usluga "Telefonska podrška" i "Podrška putem e-pošte".

27.1 Usluga „Telefonska podrška“ i „Podrška putem e-pošte“ pokrivaju sledeće aktivnosti:

a) Odgovori na pitanja i probleme koji se mogu pojaviti u standardnoj bazi podataka Salesray-a. Na primer:

 • „Ne mogu da se prijavim. Imam problem sa prijavom/šifrom/korisničkim imenom"
 • „Ne mogu da pronađem izveštaj za današnju prodatu robu.“
 • „Gde da nađem listu porudžbina od dobavljača/prodaja kupcim?"
 • „Kako da uredim/izbrišem/otkažem dokument?“
 • „Zašto ne mogu da uradim izdavanje artikal iz skladišta kada ga imam na zalihama?“
 • b) Obezbeđivanje materijala za rad sa sistemom, uključujući:

 • stranice Uputstva za korisnike.
 • linkovi do video materijala/ Youtube tutorijali.
 • c) Rešavanje greški, probleme sa neočekivanim ponašanjem sistema koji nisu uzrokovani pogrešnim konfigurisanjem. Na primer:

 • Poruke o sistemskim greškama koje onemogućavaju rad korisnika;
 • Operacije se zaustavljaju / ekran se zamrzava.
 • d) Problemi koji se mogu pojaviti nakon ažuriranja na najnoviju verziju sistema.

  27.2. Pitanja i sugestije, vezani za konfiguraciju sistema i logiku rada korisnika, treba da budu postavljeni od strane ključnih korisnika sistema, od strane klijenta, do konsultanta za implementaciju, od strane Antipodes-a.

  27.3 Radno vreme odeljenja za klijentsku podršku i održavanje, koja pruža usluge „Telefonska podrška“ i „Podrška putem e-pošte“, je od 08:30 do 17:30 časova, svakog radnog dana.

  IV. IZMENA OPŠTIH USLOVA

  28. Postupak za izmenu Opštih uslova

  28.1. Ovi Opšti uslovi, uključujući konfiguracije usluge i planove cena, kao i druge pravno obavezujuće dokumente na koje se Opšti uslovi odnose, kao što suPolitika privatnosti i Ugovor o obradi podataka mogu biti jednostrano izmenjeni od strane Antipodes-a.

  28.2. Promene se objavljuju na Veb-sajtu, a kada se radi o izmenama ili dopune konfiguracije usluge ili planova cena koje se odnose na klijente sa kojima su već uspostavljeni odnosi u vezi sa Uslugom, Antipodes šalje obaveštenje relevantnim klijentima pod tačkom 25.1.b.

  28.3. Izmene i dopune stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na Veb-sajtu, bez obzira da li se odnose na lica koja koriste samo javni sadržaj Veb-sajta ili na klijente.

  28.4. U roku od nedelju dana od datuma kada su izmene iz tačke 26.2 objavljene ili poslato obaveštenje, svaki klijent koji se ne slaže sa izmenama može izričito izjaviti da ih odbija. Takva izjava će se smatrati izjavom klijenta da više ne želi da koristi Usluge i da želi da raskine Ugovor o pružanju usluge. U tom slučaju, Ugovor o pružanju usluge prestaje da važi istekom pretplatničkog perioda u kome je izjava poslata. Nakon isteka ovog perioda pretplate (raskid ugovora), Antipodes može odmah obrisati klijentski domen i uništiti podatke koje je klijent uneo i obradio u SalesRay-u.

  28.5. Za period od dana stupanja na snagu izmena Opštih uslova do raskida Ugovora o pružanju Usluge, klijent duguje naknadu za svako korišćenje Usluge, koju može da duguje pre datuma stupanja na snagu izmena Opštih uslova.

  28.6. Svaki klijent koji se u periodu od nedelju dana iz tačke 26.4 ne izjasni da odbija izmene smatra se da je upoznat sa njima i da ih bezuslovno prihvata.

  28.7. U skladu sa odredbama ovog odeljka, ne mogu se menjati uslovi koji su izričito ugovoreni između klijenta i Antipodes-a za pružanje usluge, a koji se razlikuju od ovih Opštih uslova, objavljene konfiguracije usluga ili planove cena.

  V. DRUGO

  29. Ništavost

  29.1. Strane će izjaviti da ako bilo koja od klauzula u ovim Opštim uslovima postane nevažeća, to neće rezultirati poništenjem Ugovora o pružanju Usluge ili njegovih delova ili drugih klauzula Opštih uslova. Nevažeća klauzula biće zamenjena imperativnim zakonskim propisima ili utvrđenom poslovnom praksom.

  30. Rešavanje sporova. Važeći zakon

  30.1. Svi sporovi između Antipodes-a i klijenta u vezi sa sklapanjem, implementacijom, raskidom ili poništenjem Ugovora o pružanju usluge ili između Antipodes-a i lica koja koriste javni sadržaj veb-sajta biće rešavani pregovorima između Strana u duhu međusobnog razumevanja. Ukoliko se strane ne sporazumeju, spor će se uputiti nadležnom sudu u oblasti nadležnost Antipodes-ove korporativne kancelarije.

  30.2. Osim ako nije drugačije dogovoreno, svi odnosi i ugovori na koje se primenjuju ovi Opšti uslovi podležu zakonu Republike Bugarske. Za sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Opštim uslovima, primenjuju se odredbe važećeg zakonodavstva Republike Bugarske.